Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Buidheann-ghnìomha

Bidh a' Bhuidheann-ghnìomha a' sgrudadh agus ag ath-bhreithneachadh air Plana Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann. Tha na buill a' riochdachadh roinnean air feadh an Oilthigh.

 

Ballrachd

 

Cathraiche Lynn McMath
Ceiltis & Eòlas na h-Alba An t-Oll Rob Dunbar
Sgoil an Fhoghlaim agus Spòrs Taigh Mhoireibh An Dr Fiona O' Hanlon
Sgoil an Fhoghlaim agus Spòrs Taigh Mhoireibh Fiona Bowie
Ionad an Ionnsachaidh Fosgailte Thomas Chaurin
Ionad an Ionnsachaidh Fosgailte  Rona Wilkie
Comann Oileanaich Oilthigh Dhùn Èideann Iar-cheann-suidhe Comainn agus Gnìomhan
Colaiste Saidheans & Innleadaireachd Bridgeen McCloskey
Colaiste Ealain, Daonnachdan & Saidheansan Sòisealta  
Colaiste Leighis & Leigheas Ainmhidhean Julie Contreras
Buidheann Sheirbheisean Corporra: Àite-fuirich, Solarachadh & Tachartasan Michelle Christian
Buidheann Sheirbheisean Corporra: Togalach agus Talamh Gillian Scott
Buidheann Rùnaire an Oilthigh: Conaltradh & Margaidheachd Lynn McMath
Oifigear na Gàidhlig Isla Parker
Goireasan Daonna Laura Allison
Buidheann Seirbheisean Fiosrachaidh Jono Henderson