Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Plana na Gàidhlig

Tha Plana Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann ag amas air inbhe na Gàidhlig a thogail aig an Oilthigh agus cothroman a chruthachadh gus Gàidhlig a chleachdadh.

Plana Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann 2019-2024

Students near Salisbury Crags
An-seo gheibhear Plana Gàidhlig an OIlthigh 2019-2024.

Buidheann-ghnìomha

Bilingual sign outside Old College
Bidh a' Bhuidheann-ghnìomha a' sgrudadh agus ag ath-bhreithneachadh air Plana Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann. Tha na buill a' riochdachadh roinnean air feadh an Oilthigh.