Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Tachartasan Gàidhlig

The University hosts and collaborates on Gaelic events throughout the year for a wide variety of audiences.

Seachdain na Gàidhlig | Dùn Èideann

Alasdair Whyte performing at the Edinburgh Gaelic Festival.
Bidh Seachdain na Gàidhlig | Dùn Èideann a' dèanamh fèill air coimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Èideann, sna làithean a dh'fhalbh agus san latha an-diugh.

Dùn Èideann nan Gàidheal

Gaelic in Edinburgh Leaflet Cover
Ann am bileag Dùn Èideann nan Gàidheal, tha fiosrachadh mu eachdraidh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann cho math ri fios mu bhuidhnean Gàidhlig sa bhaile.

Cearcaill Chòmhraidh

Bidh Cearcaill Còmhradh an Oilthigh a' coinneachadh gach seachdain tro àm teirm, a' toirt cothrom do luchd-labhairt na Gàidhlig an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an àite spòrsail is neo-fhoirmeil.