Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Tachartasan Gàidhlig

The University hosts and collaborates on Gaelic events throughout the year for a wide variety of audiences.

Seachdain na Gàidhlig | Dùn Èideann

Alasdair Whyte performing at the Edinburgh Gaelic Festival.
Bidh Seachdain na Gàidhlig | Dùn Èideann a' dèanamh fèill air coimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Èideann, sna làithean a dh'fhalbh agus san latha an-diugh.

Cearcaill Chòmhraidh

Bidh Cearcaill Còmhradh an Oilthigh a' coinneachadh gach seachdain tro àm teirm, a' toirt cothrom do luchd-labhairt na Gàidhlig an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an àite spòrsail is neo-fhoirmeil.