Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Cearcaill Chòmhraidh

Bidh Cearcaill Còmhradh an Oilthigh a' coinneachadh gach seachdain tro àm teirm, a' toirt cothrom do luchd-labhairt na Gàidhlig an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an àite spòrsail is neo-fhoirmeil.

Gaelic Conversation Circle

 

Tha fàilte ro luchd na Gàidhlig aig gach ìre dhan Chearcall Còmhraidh aig an Oilthigh. Tha na tachartasan seo fosgailte do dh'oileanaich, luchd-obrach is muinntir na coimhearsnachd. 

 

Cearcall Còmhraidh 

Gach Diardaoin 1300-1400 (air loidhne)

 

Cofaidh is Cabadaich 

127 Sràid Nicolson, Dùn Èideann 

Ann an co-bhonn ri Capital Gaelic. 

Capital Gaelic air Facebook

 

Cuir fios gu Oifigear na Gàidhlig nam bu thoil leat tighinn.

Cuir fios

 

Read this page in English.