Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Seachdain na Gàidhlig

Bidh Seachdain na Gàidhlig a' dèanamh fèill air coimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Èideann, sna làithean a dh'fhalbh agus san latha an-diugh.

Father and daughter at the Edinburgh Gaelic Festival Gaelic Fair

 

Chaidh Seachdain na Gàidhlig a chur air dòigh aig Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2014. Bidh an fhèis seo a' dèanamh fèill air coimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Èideann, sna làithean a dh'fhalbh agus san latha an-diugh. Bidh Oifigear Gàidhlig an Oilthigh agus comataidh luchd saor-thoileach ga ruith, le tachartasan air an cur air dòigh le diofar bhuidhnean agu daoine bho air feadh a' bhaile. 

Tha sinn an còmhnaidh a' sireadh daoine ùra airson na comataidh. Chan eil cùs tìde an sàs ann airson a' mhòr-chuid den bhliadhna, agus 's e buidheann gu math cruthachail is dìoghrasach a th' annainn. Leigibh fios nam biodh ùidh agaibh ann, no ann an tachartas a chur air dòigh san t-seachdain.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh air làrach-lìn Seachdain na Gàidhlig.

 

Read this page in English.