Profile pages

Search profiles

Name Role Business unit(s)
Yao Xiao
Zhuoni Xiao PhD Psychology
Chen XIE
Dingjian Xie
Jing Xie MScR Student
Xiaowen (Serina) Xie (PhD Candidate)
Yarong Xie PhD Psychology
Yanru Xin (PhD student)
Monica Xiong Research Assistant
Chenghuai Xu
Chenzhe Xu
Jing Xu (PhD student)
Dr Ximian Xu Kenneth and Isabel Morrison Post-doctoral Research Fellow in Theology and Ethics of Artificial Intelligence
Wei Xu Research Assistant
Wei Xu PhD Student
Yaoyao Xu Fifth year PhD Student
Dr. Yifang Xu Research Assistant/Associate Tutor
Yifang Xu (PhD student) PhD Student
Jade Xuan
Mengyi Xun