Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Airson Ar n-Oileanaich

'S urrainn do dh'oileanaich an Oilthigh a bhith an sàs ann an Duais Dhùn Èideann (Gàidhlig) agus Sgeama Taic-airgid na Gàidhlig ma tha iad ag iarraidh taic agus cothrom airson na sgilean aca a leasachadh fhad 's a bhrosnachas iad a' Ghàidhlig.