Profile pages

Search profiles

Name Role Business unit(s)
Celine Wang Postdoc
Chengjia Wang Medical Image Analyst
Chenqi Wang (PhD student)
Chiawei Wang PhD Linguistics & English Language
Chufeng Wang (PhD student)
Fang Wang PhD Linguistics & English Language
Guozhi Wang
Hanyu Wang
Haoxiang Wang Honorary Fellow
Dr Isobel Kai-Hui Wang Programme Director: MSc TESOL / Lecturer in Language Education
Dr. James Q. Wang Honorary Lecturer
Mr Jianming Wang
Jiayang Wang (PhD student)
Kang-Ling Wang
Laura Wang PhD Psychology
Lijuan Wang
Lu Wang
Luyue Wang PhD student
Minhong Wang PhD Student
Qianying Wang