Undergraduate study - 2022 entry
Open to the world

Ceiltis

Tha Ceiltis a’ toirt dhut cothrom air leth a bhith ag ionnsachadh mu chultaran, cànanan agus litreachasan fìor bheartach bho na Meadhan Aoisean chun an latha an-diugh.

Read this page in English

Carson a thaghadh tu Ceiltis ann an Oilthigh Dhùn Èideann?

  • Thathar air a bhith a’ teagasg na Ceiltis san Oilthigh bho 1882. Tha sinn nar prìomh ionad airson a bhith a’ rannsachadh mhion-chànanan anns a’ cho-theacsa Cheilteach. A bharrachd air a bhith air am bogadh ann an cultar Ceilteach taobh a-muigh an t-seòmair-teagaisg, tha an luchd-obrach againn cuideachd nan luchd-rannsachadh gnìomhach, aig fìor thoiseach chùisean a thaobh rannsachadh cànanach agus sòiseo-chànanach air na cànanan Ceilteach.
  • Tha cothroman ann a bhith ag ionnsachadh thall thairis ann am Bliadhna 3 agus ceumnaichidh tu leis na sgilean a tha a dhìth ort gus buannachd a dhèanamh às a’ phròifil àrd aig cùisean Ceilteach, a tha a’ sìor-fhàs, an dà chuid ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta.
  • Tha an roinn againn beag, càirdeil agus tionnsgalach, le cothrom air farsaingeachd de ghoireasan fuaime, bhideo, film agus de dhealbhan, sgeama duaisean bliadhnail, agus deagh dhàimh leis a’ Chomunn Cheilteach, an comann oileanach as sine san Oilthigh, a bhios a’ cur air dòigh an dannsa as motha sa bhaile gach bliadhna.

Tha a bhith a’ dèanamh Ceiltis ann an Dùn Èideann air leigeil leam sgrùdadh a dhèanamh air diofar raointean inntinneach an dà chuid sna meadhan-aoisean agus san latha an-diugh agus tuigse mhath fhaighinn air a’ chuspair le bhith a’ dèanamh ceangal ri cultaran le cànanan Ceilteach tro eachdraidh - tha rudeigin ùr is tarraingeach daonnan ann.

Dylan Ritchie 3mh bliadhna, MA (le Urram) Ceiltis

Geàrr-chunntas air Ceiltis

Chruthaich sìobhaltachdan Ceilteach an litreachas as sine anns an Roinn Eòrpa às dèidh Ladainn agus Greugais.  An-diugh, tha na cànanan agus na cultaran Ceilteach fhathast beòthail ann an sgrìobhadh, òrain, dràma, na meadhanan agus barrachd, le ruigsinneachd eadar-nàiseanta farsaing agus àireamhan a tha a’ sìor-fhàs de luchd-labhairt ùra agus luchd-èisteachd/amhairc ùra.

Stèidhichte ann am baile le coimhearsnachd Ghàidhlig a tha air a bhith stèidhichte bho chionn fhada, agus le ceanglaichean làidir ri Bòrd na Gàidhlig, Leabharlann Nàiseanta na h-Alba agus Thaighean-tasgaidh Nàiseanta Alba, tha Ceiltis ann an Dùn Èideann aig cridhe an t-saoghail bheòthail seo agus tha e air thoiseach air càch a thaobh planadh agus glèidheadh cànain, gu sònraichte airson Gàidhlig na h-Alba.

Mar oileanach an seo, nì thu raon farsaing de chuspairean anns a’ chiad dà bhliadhna agad, agus nì thu speisealachadh an uair sin, a’ cur ris an eòlas a th’ agad air na linntean agus air na cuspairean anns a bheil ùidh agad. Tha roghainn farsaing de chùrsaichean againn aig gach ìre, a’ gabhail a-steach dualchas fìor bheartach an dà chuid ann am beul-aithris agus litreachas bho na Meadhan Aoisean chun an latha an-diugh.

Gàidhlig na h-Alba

Chan eil e gu diofar an e fìor neach-tòiseachaidh a th’ annad no a bheil thu air Gàidhlig a dhèanamh roimhe - faodaidh tu Ceiltis a dhèanamh mar phrògram urraim singilte no mar phrògram co-urraim còmhla ri fear de na cuspairean eile.

Gheibh thu sealladh eadar-chuspaireil air co-theacsa farsaing eachdraidheil agus co-aimsireil na Ceiltis agus, ged a tha Gàidhlig na h-Alba, a litreachas agus a cultar aig teis-meadhan nam prògraman againn, faodaidh tu cuideachd Nua-Ghaeilge agus na cànan is litreachasan Ceilteach meadhan-aoiseil a dhèanamh aig ìre urraim.

Lorg an ceum agad

10 ceumannan ann an Ceiltis

Dh’fhaodte gum bi ùidh agad cuideachd ann an

Read this page in English

Ceistean

Sgioba nan Ceistean

Post-d: futurestudents@ed.ac.uk