Undergraduate study - 2025 entry
Edinburgh: Extraordinary futures await.

Ceiltis

Tha Ceiltis a’ toirt dhut cothrom air leth a bhith ag ionnsachadh mu chultaran, cànanan agus litreachasan fìor bheartach bho na Meadhan Aoisean chun an latha an-diugh.

Read this page in English

Carson a thaghadh tu Ceiltis ann an Oilthigh Dhùn Èideann?

  • Tha coimhearsnachd Ghàidhlig a tha air a bhith stèidhichte bho chionn fhada agus saoghal cultarach beothail ann an Dùn Èideann, prìomh bhaile na h-Alba. Bho Leabharlann Nàiseanta na h-Alba gu Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba, tha na cruinneachaidhean sa bhaile air leth math, mar a tha goireasan an Oilthigh fhèin airson Ceiltis.
  • Mar phrìomh ionad airson eòlas mhion-chànanan, tha prìomh àite air a bhith againn ann an teagasg, rannsachadh agus adhartachadh na Gàidhlig bho 1882.
  • Tha sinn dealasach mu cheòl, litreachas, òrain agus sgeulachdan, agus bidh sinn gu tric a’ cumail thachartasan airson luchd-obrach, oileanaich agus aoighean a bhios a’ tighinn gus bruidhinn, cluich no gus rannsachadh a thaisbeanadh. Tha Neach-ealain Traidiseanta againn air Mhuinntireas agus tha an Comunn Ceilteach ann, buidheann a th’ air a stiùireadh le oileanaich.
  • Ceumnaichidh tu leis na sgilean gus cothrom a ghabhail air mar a tha ìomhaigh na Ceiltis a’ sìor fhàs, an dà chuid ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta. Dh’fhaodte gum bi cothroman ann ionnsachadh thall thairis ann am Bliadhna 3.

Le bhith a’ dèanamh Ceiltis fhuair mi tuigse nas fheàrr air Dùn Èideann agus tlachd nas motha às a’ bhaile; thug e taobh sònraichte dhan ùine agam an seo ann an Alba agus aig an Oilthigh. Bidh fiù ’s na modalan sin a tha a’ faireachdainn gu math eadar-dhealaichte ri seo, leithid a bhith a’ sgrùdadh chànanan Ceilteach nam Meadhan Aoisean (mar a rinn mi), a’ cuideachadh nan oileanach gu bhith a’ tuigsinn cho toinnte agus cudromach ’s a tha na dearbh-aithnean fa leth aig na dùthchannan Ceilteach.

JessicaBliadhna 4, MA ann an Ceiltis (le Urram)

Geàrr-chunntas air Ceiltis

Chruthaich sìobhaltachdan Ceilteach an litreachas as sine anns an Roinn Eòrpa às dèidh Ladainn agus Greugais.  An-diugh, tha na cànanan agus na cultaran Ceilteach fhathast beòthail ann an sgrìobhadh, òrain, dràma, na meadhanan agus barrachd, le ruigsinneachd eadar-nàiseanta farsaing agus àireamhan a tha a’ sìor-fhàs de luchd-labhairt ùra agus luchd-èisteachd/amhairc ùra.

Tha Ceiltis ann an Dùn Èideann aig cridhe an t-saoghail bheothail seo agus tha i air tùs chùisean a thaobh planadh agus glèidheadh cànain san àm ri teachd, gu sònraichte airson Gàidhlig na h-Alba. Tha sinn cuideachd aig tùs gnothaich ann an rannsachadh cànanach is sòiseo-chànanach.

Is urrainn dhut Ceiltis a dhèanamh mar phrògram urraim singilte no mar phrògram co-urraim còmhla ri grunn chuspairean eile a’ gabhail a-steach Eitn-eòlas na h-Alba, Cànanachas, Lagh, Litreachas na h-Alba agus Eachdraidh na h-Alba.   Ge b’ e dè am prògram a thaghas tu, nì thu raon farsaing de chuspairean anns a’ chiad dà bhliadhna agad, agus nì thu speisealachadh ann am Bliadhna 3 is 4, a’ cur ris an eòlas a th’ agad air na linntean agus air na cuspairean taobh a-staigh Ceiltis anns a bheil ùidh agad.

Tha roghainn fharsaing de chùrsaichean againn aig gach ìre, a’ gabhail a-steach dualchas fìor bheartach an dà chuid ann am beul-aithris agus litreachas bho na Meadhan-Aoisean chun an latha an-diugh.

Nuair a cheumnaicheas tu, bidh measgachadh agad de dh’fhoghlam cultarach farsaing agus de dh’eòlas sònraichte den t-seòrsa anns am bi fastaichean air feadh an t-saoghail a’ cur luach.

Ionnsachadh cànain

Faodaidh tu taghadh Gàidhlig ionnsachadh bho Bhliadhna 1 agus leantainn ort ag ionnsachadh mun Ghàidhlig, a litreachas agus a cultar tron chùrsa air fad.

Ma thaghas tu an t-slighe seo tron phrògram agad, chan eil gu diofar an e fìor neach-tòiseachaidh a th’ annad sa Ghàidhlig; cuiridh sinn na diofar chlasaichean againn ann am Bliadhna 1 air dòigh gus am bi iad freagarrach airson a h-uile ìre de dh’eòlas air a’ Ghàidhlig agus airson daoine aig nach eil Gàidhlig sam bith.

Faodaidh tu cuideachd cànan Ceilteach meadhan-aoiseil ionnsachadh aig ìre urraim (Bliadhna 3 agus 4). Airson na slighe seo, nì thu cùrsaichean air sìobhaltachd agus litreachas Ceilteach ann am Bliadhna 1 agus 2, le teacsaichean gan toirt dhut mar eadar-theangachadh Beurla.

Tha an dà chuid Seann Ghaeilge agus Cuimris Mheadhanach rim faighinn, agus faodaidh oileanaich taghadh a dhèanamh aon dhiubh no an dà chuid ionnsachadh.

Ma tha thu airson Gàidhlig a dhèanamh còmhla ri cànan Eòrpach eile, tha ceuman le urram againn ann an:   - Ceiltis is Fraingis   - Ceiltis agus Eòlas Lochlannach: Nirribhis, Danmhairgis is Suainis     Tha e comasach cuideachd cànan Eòrpach, an Ear Mheadhanaich no Àisianach an Ear ionnsachadh ann am Bliadhnaichean 1 agus 2 de phrògram Ceiltis sam bith.  

Lorg an ceum agad

9 ceumannan ann an Ceiltis

Dh’fhaodte gum bi ùidh agad cuideachd ann an

Read this page in English

Ceistean

Sgioba nan Ceistean

Post-d: futurestudents@ed.ac.uk