Undergraduate study - 2024 entry
Edinburgh. Extraordinary futures await.

Ceiltis

Tha Ceiltis a’ toirt dhut cothrom air leth a bhith ag ionnsachadh mu chultaran, cànanan agus litreachasan fìor bheartach bho na Meadhan Aoisean chun an latha an-diugh.

Read this page in English

Carson a thaghadh tu Ceiltis ann an Oilthigh Dhùn Èideann?

  • Tha coimhearsnachd Ghàidhlig a tha air a bhith stèidhichte bho chionn fhada agus saoghal cultarach beothail ann an Dùn Èideann, prìomh bhaile na h-Alba. Bho Leabharlann Nàiseanta na h-Alba gu Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba, tha na cruinneachaidhean sa bhaile air leth math, mar a tha goireasan an Oilthigh fhèin airson Ceiltis.
  • Mar phrìomh ionad airson eòlas mhion-chànanan, tha prìomh àite air a bhith againn ann an teagasg, rannsachadh agus adhartachadh na Gàidhlig bho 1882.
  • Tha sinn dealasach mu cheòl, litreachas, òrain agus sgeulachdan, agus bidh sinn gu tric a’ cumail thachartasan airson luchd-obrach, oileanaich agus aoighean a bhios a’ tighinn gus bruidhinn, cluich no gus rannsachadh a thaisbeanadh. Tha Neach-ealain Traidiseanta againn air Mhuinntireas agus tha an Comunn Ceilteach ann, buidheann a th’ air a stiùireadh le oileanaich.
  • Ceumnaichidh tu leis na sgilean gus cothrom a ghabhail air mar a tha ìomhaigh na Ceiltis a’ sìor fhàs, an dà chuid ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta. Tha cothroman ann ionnsachadh thall thairis ann am Bliadhna 3.

Le bhith a’ dèanamh Ceiltis gheibh mi tuigse nas fheàrr air Dùn Èideann agus tlachd nas motha às a’ bhaile; tha e a’ toirt taobh sònraichte dhan ùine agam an seo ann an Alba agus aig an Oilthigh. Bidh fiù ’s na modalan sin a tha a’ faireachdainn fada air falbh bho seo, leithid a bhith a’ sgrùdadh chànanan Ceilteach nam Meadhan Aoisean (mar a rinn mi), a’ cuideachadh nan oileanach gu bhith a’ tuigsinn cho toinnte agus cudromach ’s a tha na dearbh-aithnean fa leth aig na dùthchannan Ceilteach.

JessicaBliadhna 4, MA ann an Ceiltis (le Urram)

Geàrr-chunntas air Ceiltis

Chruthaich sìobhaltachdan Ceilteach an litreachas as sine anns an Roinn Eòrpa às dèidh Ladainn agus Greugais.  An-diugh, tha na cànanan agus na cultaran Ceilteach fhathast beòthail ann an sgrìobhadh, òrain, dràma, na meadhanan agus barrachd, le ruigsinneachd eadar-nàiseanta farsaing agus àireamhan a tha a’ sìor-fhàs de luchd-labhairt ùra agus luchd-èisteachd/amhairc ùra.

Tha Ceiltis ann an Dùn Èideann aig cridhe an t-saoghail bheothail seo agus tha i air tùs chùisean a thaobh planadh agus glèidheadh cànain san àm ri teachd, gu sònraichte airson Gàidhlig na h-Alba. Tha sinn cuideachd aig tùs gnothaich ann an rannsachadh cànanach is sòiseo-chànanach.

Is urrainn dhut Ceiltis a dhèanamh mar phrògram urraim singilte no mar phrògram co-urraim còmhla ri grunn chuspairean eile a’ gabhail a-steach Eitn-eòlas na h-Alba, Cànanachas, Lagh, Litreachas na h-Alba agus Eachdraidh na h-Alba.   Ge b’ e dè am prògram a thaghas tu, nì thu raon farsaing de chuspairean anns a’ chiad dà bhliadhna agad, agus nì thu speisealachadh ann am Bliadhna 3 is 4, a’ cur ris an eòlas a th’ agad air na linntean agus air na cuspairean taobh a-staigh Ceiltis anns a bheil ùidh agad.

Tha roghainn fharsaing de chùrsaichean againn aig gach ìre, a’ gabhail a-steach dualchas fìor bheartach an dà chuid ann am beul-aithris agus litreachas bho na Meadhan-Aoisean chun an latha an-diugh.

Nuair a cheumnaicheas tu, bidh measgachadh agad de dh’fhoghlam cultarach farsaing agus de dh’eòlas sònraichte den t-seòrsa anns am bi fastaichean air feadh an t-saoghail a’ cur luach.

Ionnsachadh cànain

Faodaidh tu taghadh Gàidhlig ionnsachadh bho Bhliadhna 1 agus leantainn ort ag ionnsachadh mun Ghàidhlig, a litreachas agus a cultar tron chùrsa air fad.

Ma thaghas tu an t-slighe seo tron phrògram agad, chan eil gu diofar an e fìor neach-tòiseachaidh a th’ annad sa Ghàidhlig; cuiridh sinn na diofar chlasaichean againn ann am Bliadhna 1 air dòigh gus am bi iad freagarrach airson a h-uile ìre de dh’eòlas air a’ Ghàidhlig agus airson daoine aig nach eil Gàidhlig sam bith.

Faodaidh tu cuideachd cànan Ceilteach meadhan-aoiseil ionnsachadh aig ìre urraim (Bliadhna 3 agus 4). Airson na slighe seo, nì thu cùrsaichean air sìobhaltachd agus litreachas Ceilteach ann am Bliadhna 1 agus 2, le teacsaichean gan toirt dhut mar eadar-theangachadh Beurla.

Tha an dà chuid Seann Ghaeilge agus Cuimris Mheadhanach rim faighinn, agus faodaidh oileanaich taghadh a dhèanamh aon dhiubh no an dà chuid ionnsachadh.

Lorg an ceum agad

9 ceumannan ann an Ceiltis

Dh’fhaodte gum bi ùidh agad cuideachd ann an

Read this page in English

Ceistean

Sgioba nan Ceistean

Post-d: futurestudents@ed.ac.uk