Celtic & Scottish Studies

Undergraduate study | Gaelic & Primary Education

Choose between two innovative MA Hons degrees delivered by Moray House School of Education and Sport.

Introduced in 2015, these degree programmes are a partnership between Celtic and Scottish Studies and Moray House School of Education and Sport, where they are delivered.

There are two programmes to choose from:

MA Primary Education with Gaelic (Learners) / MA Urram Foghlam Bunsgoil le Gàidhlig (Luchd-ionnsachaidh)

A five-year degree for students with no previous knowledge of Gaelic.

MA Primary Education with Gaelic (Fluent Speakers) / MA Urram Foghlam Bunsgoile le Gàidhlig (Fileantaich)

A four-year degree for students with a Higher in Gàidhlig or Gaelic.

The programmes have been developed to help meet the national shortage of Gaelic teachers and to enhance the professional capacity of future teachers.

Take me to programme information on the Moray House website

A’ tòiseachadh ann an 2015, tha Oilthigh Dhùn Èideann a’ tabhann dà cheum ùr ann an Gàidhlig agus Foghlam Bun-sgoile, aon dhiubh airson Fileantaich. Gheibh oileanaich barantas a bheir dhaibh cothrom teagasg ann am foghlam tron Ghàidhlig air neo tron Bheurla.

Tha na ceumannan ùr-ghnàthach seo ag amas air fuasgladh fhaighinn air a’ ghainne nàiseanta de thidsearan Gàidhlig agus air leudachadh comas proifeiseanta nan tidsearan san àm ri teachd.

Tha dà fheart shònraichte aig na ceumannan seo nach fhaighear ann am prògraman eile:

  • Greis gnìomhachais fad bliadhna a ghabhas a-steach suidheachaidhean meadhain-Ghàidhlig agus meadhain-Bheurla
  • Cùrsaichean mionaideach air dà-chànanas agus foghlam dà-chànanach, leis a’ chuideam air Gàidhlig agus Alba.