Profile pages

Search profiles

Name Role Business unit(s)
Tian Xia
Jiacheng Xiao Fourth year PhD student
Ning [Vicky] Xiao (PhD student)
Yao Xiao
Xiaowen [Serina] Xie (PhD student)
Yarong Xie PhD Psychology
Chenzhe Xu
Jing Xu (PhD student)
Wei Xu Research Assistant
Wei Xu PhD Student
Yaoyao Xu Second year PhD Student
Yifang Xu (PhD student) PhD Student
Yujun [June] Xu (PhD student) Research Student
Dan Yacavone Senior Lecturer in Film Studies (currently on research leave)
Erhan Yalcindag Research Fellow
Kana Yamasaki
Kaunda Yamba Vet
Dr Chia-Ying (Annie) Yang Teaching Fellow in Language Education
Chia-Ying [Annie] Yang (PhD Summer Graduate 2020) PhD Candidate
Jingjie Yang