Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Earrann 5: A’ teagasg na Gàidhlig

Nì an t-Oilthigh na leanas:

 

Students working toward the Edinburgh Award (Gaelic Outreach)

Read this in English

a. cumaidh sinn oirnn a bhith a’ ruith is a’ brosnachadh seiseanan blasad Cànan is Cultar na Gàidhlig gu cunbhalach tron bhliadhna acadaimigeach, agus thèid clasaichean mothachaidh Gàidhlig a thabhann air stèidh ad-hoc.

b. leanaidh sinn oirnn a bhith a’ tabhann co-dhiù dà chlas ‘blasad’ cànain airson luchd-obrach agus oileanaich tron bhliadhna acadaimigeach gus ionnsachadh na Gàidhlig a bhrosnachadh.

c. cumaidh sinn oirnn a bhith a’ tabhann chùrsaichean Gàidhlig anns a’ phrògram Cànanan airson na h-Uile againn.

d. cuiridh sinn moladh air adhart airson cùrsa bogaidh deireadh-sheachdain Gàidhlig airson luchd-obrach agus oileanaich taobh a-staigh cuairt planaidh Sgoil nan Litreachasan, Cànanan is Cultaran.

e. nì sinn sgrùdadh comais mu bhith a’ stèidheachadh Sgoil-shamhraidh Ghàidhlig airson a’ phobaill, agus thèid aithisg a dhèanamh mu na co-dhùnaidhean.

f. cruthachaidh, agus cuiridh sinn ri cothroman bogaidh taobh a-staigh nam prògraman ceuma againn agus cruthachaidh sinn structar airson bliadhna bogaidh airson oileanaich a tha clàraichte air prògraman ceuma Gàidhlig agus bruidhnidh sinn ri prìomh luchd-maoineachaidh air an taobh a-muigh mar a bhios iomchaidh.

g. leanaidh sinn oirnn a bhith a’ tabhann a’ cheum againn ann am Foghlam Bun-sgoile le Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh agus fileantaich, a tha cudromach gu nàiseanta. Bidh seo anns a’ phlana aig Sgoil Foghlam is Spòrs Taigh Mhoireibh.

h. nì sinn sgrùdadh comais air slighe Ghàidhlig a chruthachadh taobh a-staigh nam prògraman Dioplòma For-cheum Proifeiseanta Foghlaim aige airson daoine aig a bheil Gàidhlig fhileanta.