Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Fàilte bho Chomann nan Oileanach

Cho luath 's a thig thu dhan Oilthigh, bidh thu nad bhall de Chomann nan Oileanach (EUSA) le cothrom air an uiread de sheirbheisean is ghoireasan aca.

EUSA Representatives

Leugh seo sa Bheurla / Read this in English

Bidh Comann nan Oileanach ag obair às do leth gus dèanamh cinnteach gum bi an t-eòlas as fheàrr agad fhad 's a tha thu an seo aig an Oilthigh. 

Comann Oileanach Oilthigh Dhùn Èideann 

Tha Comann Oileanach Oilthigh Dhùn Èideann ann airson riochdachadh agus taic a thoirt do choimhearsnachd de chòrr air 42, 000 oileanach aig Oilthigh Dhùn Èideann. Is e buidheann a th' ann a tha air a ruith airson is le oileanaich. 

Teachdaireachd bho Cheannard Comann nan Oileanach 

Is mise Sharan, Ceannard Comann nan Oileanach 2023/24, agus bu thoil leam an cothrom seo a ghabhail gu fàilte a chur thugaibh gu pearsanta gu Comann nan Oileanach. Chaidh mi fhìn is na ceathrar riochdairean eile (Alma, Katie, Lauren is Carl) a thaghadh le oileanach coltach riut fhèin, air ais sa Mhàrt, gus dèanamh cinnteach gum bi an t-Oilthigh ag èisteachd ri guthan nan oileanach agus gan cur an gnìomh. 

Tha sinn a' dèanamh fiughair gu mòr ri bhith a' cur fàilte oirbh gu coimhearsnachd Oilthigh Dhùn Èideann!

Sharan Atwall Ceannard Comann nan Oileanach, 2023/24

Lorgar Sharan agus an sgioba air fad air an duilleag Instagram aca. 

Oifigearan Comann nan Oileanach air Instagram 

A' toirt taic dhan Ghàidhlig 

Am bliadhna-sa, tha sinn fortanach gu bheil a' Ghàidhlig air a riochdachadh am measg oifigearan Comann nan Oileanach. Tha Gàidhlig aig EUSA VP Coimhearsnachd, Alma, agus tha iad ag obair gus dèanamh cinnteach gum bi barrachd taic ann airson na Gàidhlig agus gum bi an cànan air fhaicinn is air a chleachdadh air an àrainn.

Bidh Alma is Katie nan suidhe air buidheann-ghnìomha a' Phlana Ghàidhlig. Fios a bharrachd mun Phlana againn gu h-ìosal. 

Plana Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann

Ceanglaichean Cuideachail 

Làrach-lìn Comann nan Oileanach 

Buidheann Facebook airson oileanaich ùra