Undergraduate study - 2021 entry

MA Foghlam Bun-sgoile le Gàidhlig (Fileanta)

'S e amas a' chùrsa MA (le Urram) ann am Foghlam Bun-sgoile le Gàidhlig a bhith a' cumail taic riut gus a dhol nad neach-foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig, a thogas na luachan proifeiseanta de dh'earbsa, spèis, treibhdhireas agus dealas a thaobh prionnsabalan ceartais shòisealta.

Còd UCAS: 3T59

Faid: 4 bliadhna

Sgoil: Foghlam, Sgoil Foghlaim Taigh Mhoireibh

Colaiste: Na h-Ealanean, Daonnachdan is Saidheansan Sòisealta

Read this page in English

Geàrr-chunntas air Foghlam Bun-sgoile le Gàidhlig (Fileantaich)

’S e amas a’ chùrsa MA (le Urram) ann am Foghlam Bun-sgoile le Gàidhlig a bhith a’ cumail taic riut gus a dhol nad neach-foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig, a thogas na luachan proifeiseanta de dh’earbsa, spèis, treibhdhireas agus dealas a thaobh prionnsabalan ceartais shòisealta.

Stèidhichte ann an Sgoil Foghlaim Taigh Mhoireibh, bidh an cothrom agad deagh eòlas is tuigse fhaighinn air ionnsachadh, air clann mar luchd-ionnsachaidh fa leth, agus air na seòrsaichean oide-eòlais a tha co-cheangailte ri curraicealam na bun-sgoile.

Tro ghreis gnìomhachais practaigeach fada is leantainneach ann am bun-sgoiltean tro mheadhan na Gàidhlig is na Beurla, togaidh tu ealantas proifeiseanta, eòlas air a’ churraicealam an gnìomh agus tuigse sgrùdach air iom-fhillteachd na sgoile is na coimhearsnachd.

A bharrachd air seo, tha an cùrsa MA (le Urram) ann am Foghlam Bun-sgoile le Gàidhlig (fileantaich) a’ toirt cothrom dhut cùrsaichean a dhèanamh ann an Ceiltis (Sgoil nan Litreachasan, Cànanan agus Cultaran) agus ann an saidhceòlas (Sgoil Feallsanachd, Saic-eòlas agus Saidheansan Cànain), a’ toirt cothrom dhut air sàr-eòlas anns na cuspairean sin a tha cliùiteach gu h-eadar-nàiseanta.

Faodaidh ceumnaichean a’ phrògram teagasg ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig no na Beurla.

Barantachadh

Tha MA (le Urram) ann am Foghlam Bun-sgoile le Gàidhlig (fileantaich) air a bharantachadh le Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba (GTCS).

Air dhaibh ceumnachadh, faodaidh gach oileanach às an RA agus às an Aonadh Eòrpach clàradh le GTCS mar luchd-teagaisg a tha air teisteanachadh gu sealadach agus tha e barantaichte gum faigh iad dreuchd fad bliadhna ann an sgoil Albannach.

Na bhios tu ag ionnsachadh

Bliadhna 1

Nì thu cùrsaichean ann an eòlas foghlam bun-sgoile, eòlas foghlaim agus anns a’ Ghàidhlig. Tha cùrsaichean foghlam na bun-sgoile a’ gabhail a-steach greisean gnìomhachais ann an sgoiltean.

Bliadhna 2

Nì thu cùrsaichean ann an eòlas foghlam bun-sgoile, Gàidhlig agus cànanachas. Tha cùrsaichean foghlam na bun-sgoile a’ gabhail a-steach greisean gnìomhachais ann an sgoiltean.

Bliadhna 3

Nì thu greis gnìomhachais fad bliadhna ann am bun-sgoil tro mheadhan na Gàidhlig.

Gheibh thu eòlas air measgachadh de dh’ìrean sgoile agus obrachaidh tu gus na sgilean agus comasan proifeiseanta a thogail a tha a dhìth airson a bhith air do chlàradh le Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba.

Nì thu cùrsaichean cuideachd ann an eòlas foghlam na bun-sgoile agus eòlas foghlaim (le fòcas air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig) tron bhliadhna, a’ tighinn air ais dhan oilthigh airson clasaichean air seachdainean sònraichte.

Bliadhna 4

Nì thu cùrsaichean ann an eòlas foghlam na bun-sgoile, eòlas foghlaim (a’ gabhail a-steach tràchdas) agus Teòirig agus Oide-eòlas ann am Foghlam Bogaidh is Dà-chànanach.

Taghaidh tu cùrsa roghainneil bho na cùrsaichean a tha rim faighinn ann an Sgoil an Fhoghlaim. Tha cùrsaichean foghlam na bun-sgoile a’ gabhail a-steach greisean gnìomhachais ann an sgoiltean.

Structar a' phrògraim

Faigh a-mach barrachd mu na cùrsaichean riatanach is roghainneil anns a’ phrògram ceuma seo.

Gus am bi beachd agad air dè bhios tu a’ dèanamh air a’ phrògram seo, bidh sinn a’ foillseachadh an fhiosrachaidh as ùire. Thoir an aire, ge-tà, gur dòcha nach e seo fiosrachadh mun bhliadhna inntrigidh agad ach mu bhliadhna acadaimigeach eile.

Structar a' phrògraim (2019/20) [anns a' Bheurla]

Càite am bi thu ag ionnsachadh?

Na goireasan againn

Bidh a’ mhòr-chuid den teagasg a’ dol air adhart ann an Sgoil Foghlaim Taigh Mhoireibh aig Campus Holyrood taobh a-staigh sgìre mheadhanach an Oilthigh.

Bidh cothroman agad air leabharlannan agus goireasan coimpiutaireachd an Oilthigh cuideachd.

Greisean gnìomhachais

Nì thu greisean gnìomhachais - eòlas agus cleachdadh proifeiseanta tron chùrsa air fad agad Ann am Bliadhna 3, nì thu greis gnìomhachais airson eòlas agus cleachdadh fhaighinn a mhaireas fad bliadhna, tòrr dhe seo ann an suidheachadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Ionnsachadh is measadh

Ciamar a bhios mi ag ionnsachadh?

Thèid do theagasg tro mheasgachadh de dh’òraidean, clasaichean, bùithtean-obrach, obair neo- eisimeileach ann am buidhnean beaga, agus tro bhith a’ cleachdadh ionnsachadh-d agus àrainneachdan ionnsachaidh tro mhas-fhìorachd.

Ciamar a thèid mo mheasadh?

Thèid do mheasadh tro dhiofar dhòighean a’ gabhail a-steach deuchainnean, aistean, portfoliothan agus taisbeanaidhean. Thèid do mheasadh le luchd-obrach sgoile agus le oidean oilthighe nuair a bhios tu air greisean-teagaisg.

Mion-fhiosrachadh mun phrògram

Faigh a-mach barrachd mu amasan a’ phrògraim seo, mu na dh’ionnsaicheas tu, mar a thèid do mheasadh agus mun eòlas a thogas tu.

Gus am bi beachd agad air dè bhios tu a’ dèanamh air a’ phrògram seo, bidh sinn a’ foillseachadh an fhiosrachaidh as ùire. Thoir an aire, ge-tà, gur dòcha nach e seo fiosrachadh mun bhliadhna inntrigidh agad ach mu bhliadhna acadaimigeach eile.

Mion-fhiosrachadh mun phrògram (2019/20) [anns a' Bheurla]

Cothroman obrach

Mar as trice, bidh ceumnaichean MA (le Urram) Foghlam Bun-sgoile le Gàidhlig (Fileantaich) a’ teagasg ann am bun-sgoiltean tro mheadhan na Gàidhlig no na Beurla.

Faodar an fheadhainn a tha airson cuir ris an eòlas aca air teagasg agus ionnsachadh, no a tha airson dleastanasan stiùiridh fhaighinn, bharrachd theisteanasan fhaighinn tro chùrsaichean iar-cheumnach

Riatanasan inntrigidh

Riatanas inntrigidh àbhaisteach

’S e an riatanas inntrigidh àbhaisteach:

 • Àrd-ìrean SQA: ABBB ro dheireadh S5 no AABB/ABBBB ro dheireadh S6. Feumar BBB fhaighinn san aon bhliadhna eadar S4-S6.
 • A Levels: ABB.
 • Baccalaureate eadar-nàiseanta: 34 puingean (ìrean 655 aig HL).

Riatanas inntrigidh as ìsle

’S e an riatanas inntrigidh as ìsle airson tagraidhean leudachadh chothroman (widening access):

 • Àrd-ìrean SQA: ABBB ro dheireadh S6. Feumar BBB fhaighinn san aon bhliadhna eadar S4-S6.
 • A Levels: ABB.
 • Baccalaureate eadar-nàiseanta: 34 puingean (ìrean 655 aig HL).

Barrachd fiosrachadh airson tagraidhean leudachadh chothroman [anns a’ Bheurla]

Cuspairean riatanach

Feumaidh na cuspairean a leanas aig co-dhiù an ìre a leanas a bhith am measg nan teisteanasan agad:

 • SQA: Àrd-ìre: Beurla aig ìre B. B’ fheàrr leinn gum biodh Àrd-ìre Gaelic no Gàidhlig agad. Nàiseanta 5: Matamataig no Gnìomhachas Matamataig aig ìre B agus Gàidhlig aig ìre A (mur eil an Àrd-ìre agad). Airson fios mu theisteanasan Matamataig iomchaidh eile, cuir fios gu Oifis Inntrigidh Colaiste nan Ealan, Daonnachdan is Saidheansan Sòisealta. (Air atharrachadh 8 Màrt 2019 gus Nàiseanta 5 "Gnìomhachas Matamataig" a chur ris.)
 • A Levels: chan eil cuspair sònraichte sam bith a dhìth airson A Level. GCSEs: Matamataig aig ìre B no 6, Cànan agus Litreachas na Beurla, an dà chuid aig ìre C no 4. Riatanas a bharrachd: B ann an Gaelic no Gàidhlig aig SQA Àrd-ìre (seo na b’ fheàrr leinn) no Gàidhlig aig Nàiseanta 5, ìre A.
 • Baccalaureate eadar-nàiseanta: HL: Beurla aig ìre 5 SL: Matamataig aig ìre 5. Cha bhithear a’ gabhail ri SL Mathematical Studies airson a’ phrògraim seo. Riatanas a bharrachd: B ann an Gaelic no Gàidhlig aig SQA Àrd-ìre (seo na b’ fheàrr leinn) no Gàidhlig aig Nàiseanta 5, ìre A.

Faigh a-mach barrachd mu riatanasan inntrigidh [sa Bheurla]

Riatanasan a bharrachd

Tha e cudromach gun seall tagraichean airson prògraman luchd-teagaisg gu bheil dealas agus brosnachadh aca airson a’ phrògraim agus airson a’ phroifeisein seo agus gun seall iad gu bheil iad freagarrach air an son.

Faodar seo a dhearbhadh tron aithris phearsanta agad, le bhith a’ coimhead air an eòlas a fhuair thu air an obair, agus a’ mìneachadh na tuigse a th’ agad air dreuchd an neach-teagaisg. Airson barrachd stiùiridh, faic làrach-lìn na sgoile.

Sgoil Foghlaim Taighe Mhoireibh  [anns a' Bheurla]

Agallamhan

Tha pròiseas agallamhan ann mar phàirt den phròiseas inntrigidh airson a’ phrògraim seo. Thèid fiosrachadh a bharrachd mun phròiseas a chur gu tagraichean a tha air a’ gheàrr-liosta airson agallamh.

Ion-fhreagarrachd obrachaidh (fitness to practice) 

Tha stiùireadh ann air ion-fhreagarrachd obrachaidh airson daoine a tha ag iarraidh a bhith nan luchd-teagaisg agus mholamaid gu làidir gun cuir thu eòlas air an stiùireadh seo mus dèan thu tagradh. Thoir sùil air làrach-lìn HEOPS (Higher Educational Physicians/Practitioners) airson stiùireadh ion-fhreagarrachd obrachaidh airson a’ phrògraim seo.

HEOPS

Faigh a-mach barrachd mu riatanasan inntrigidh [sa Bheurla]

Tagraichean eadar-nàiseanta

Bidh sinn a' cur fàilte air tagraidhean bho oileanach a tha a' dèanamh farsaingeachd de theisteanasan eadar-nàiseanta.

Riatanasan inntrigidh a rèir dùthcha [anns a' Bheurla]

Tairgsean bho thagraichean inbheach

Tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho oileanaich inbheach (mature students) agus tha sinn a’ gabhail ri farsaingeachd de theisteanasan.

Teisteanasan airson oileanaich inbheach [anns a' Bheurla]

Feumalachdan a thaobh na Beurla

Feumaidh tu dearbhadh gu bheil ìre de chomas Beurla agad a bheir cothrom dhut soirbheachadh nad chuid ionnsachaidh, ge b’ e dè an nàiseantachd no dùthaich còmhnaidh a th’ agad.

SQA, GCSE agus IB

Airson sgoilearan SQA, GCSE agus IB, mur a tèid ìre nas àirde a shònrachadh anns na riatanasan inntrigidh a chaidh ainmeachadh, feumaidh pas a bhith agad sa Bheurla aig na h-ìrean seo, no nas àirde:

 • SQA Nàiseanta 5 Ìre C
 • SQA Ìre Choitcheann Ìre 3
 • SQA Eadar-mheadhanach 1 Ìre A
 • SQA Eadar-mheadhanach 2 Ìre C
 • GCSE/IGCSE Ìre C no 4
 • Level 2 Certificate Ìre C
 • IB Standard Level Grade 5 (Cha tèid gabhail ri Beurla ab initio airson inntrigeadh)

Deuchainnean Beurla

Bidh sinn a’ gabhail ris na teisteanasan Beurla aig na h-ìrean a thèid a shònrachadh gu h-ìosal:

 • IELTS Academic - comharra de 6.5 uile gu lèir airson a’ mhòideil le 5.5 anns gach co-phàirt.
 • TOEFL-iBT 92 no nas àirde le 20 anns gach earrann. Cha bhi TOEFL MyBest Score a’ coileanadh nan riatanasan againn a thaobh na Beurla.
 • Cambridge English: Advanced no Proficiency - comharra de 176 uile gu lèir le 162 anns gach co-phàirt.
 • Trinity ISE: ISE II le àrd-urram anns na ceithir co-phàirtean uile.

Bidh sinn cuideachd a’ gabhail ri raon nas fharsainge de theisteanasan agus deuchainnean eadar-nàiseanta.

Feumaidh na teisteanasan Beurla agad a bhith nas ùire na trì bliadhna gu leth bho latha tòiseachaidh a’ cheum a tha thu a’ cur a-steach air a shon, ach a-mhàin ma tha thu a’ cleachdadh IELTS, TOEFL, no Trinity ISE a dh'fheumas a bhith nas ùire na dà bhliadhna.

Feumalachdan a thaobh na Beurla [anns a' Bheurla]

A' dèanamh tagradh

A' dìon bhuidhnean so-leòinte 

Bidh aig tagraichean sònraichte ri bhith a’ gabhail ann an Sgeama Disclosure Alba airson Dìon bhuidhnean so-leòinte (Protecting Vulnerable Groups - PVG) mus tòisich iad air a’ phrògram. A bharrachd air seo, feumaidh tagraichean nach eil a’ fuireach san RA, no a tha air còrr is bliadhna a thoirt seachad thall thairis, dearbhadh den aon seòrsa a thoirt seachad bhon ùghdarras nàiseanta iomchaidh.

Dàta Unistats

Tha am fiosrachadh seo mar phàirt de dh’iomairt aig an riaghaltas gus na stuthan a tha institiùdan a’ toirt seachad mu na prògraman ceuma aca a leasachadh.

Tha e am measg iomadh tùs fiosrachaidh a chuidicheas tu gus co-dhùnadh fiosrach a dhèanamh air dè na cuspairean a bhios tu a’ dèanamh agus dè an t-oilthigh/colaiste a thaghas tu.

Thoir an aire nach eil dàta Unistats ri fhaighinn airson a h-uile prògram.

Unistats: MA Foghlam Bun-sgoile le Gàidhlig (Fileanta) [anns a' Bheurla]

Cìsean, cosgaisean is maoineachadh

Cìsean teagaisg

Cìsean teagaisg airson MA Foghlam Bun-sgoile le Gàidhlig (Fileanta) [anns a' Bheurla]

Cosgaisean a bharrachd

Bidh aig tagraichean sònraichte ri bhith a’ gabhail ann an Sgeama Disclosure Alba airson Dìon bhuidhnean so-leòinte (Protecting Vulnerable Groups - PVG) le Oilthigh Dhùn Èideann mar a’ Bhuidhinn Chlàraichte. Feumaidh tu na cosgaisean a phàigheadh airson a bhith a’ gabhail anns an sgeama PVG, a tha eadar £18 agus £59 aig an àm seo.

Maoineachadh

Airson barrachd fiosrachaidh mu na bhios e a’ cosg a bhith ag ionnsachadh còmhla ruinn agus mu thaic airgid, faic am fiosrachadh againn mu chìsean is maoineachadh.

Cìsean, cosgaisean is maoineachadh [anns a' Bheurla]

Ceistean

Oifis Inntrigidh nam Fo-cheumnaichean, Colaiste nan Ealan, Daonnachdan is Saidheansan Sòisealta

Eadar-lìon: Cuir fios gu Oifis Inntrigidh nan iar-Cheumnach aig Colaiste nan Ealan, nan Daonannachdan agus nan Saidheans Sòisealta  

Ceistean eadar-nàiseanta

Barrachd fiosrachaidh

Mar a nithear tagradh [anns a' Bheurla]

Sgoil: Foghlam, Sgoil [anns a' Bheurla]

Foghlaim Taigh Mhoireibh [anns a' Bheurla]

Colaiste: Ealainean, Daonnachdan is Saidheansan Sòisealta [anns a' Bheurla]

Read this page in English