Undergraduate study - 2022 entry
Open to the world

MA Ceiltis agus Fraingis

Tha am prògram seo a’ toirt cothrom dhut a bhith ag ionnsachadh mu chànanan, litreachasan agus cultaran nan saoghal Ceilteach agus cuideachd mu dhùthchannan na Fraingis air feadh na cruinne.

Còd UCAS: QR51

Faid: 4 bliadhna

Lìbhrigeadh: Làn-ùine

Sgoil: Litreachasan, Cànanan is Cultaran

Colaiste: Ealain, Daonnachdan is Saidheansan Sòisealta

Read this page in English

Ro-ràdh

Ceiltis

Bidh sinn ag obair le traidisean litreachais ann an Seann Ghaeilge agus Cuimris Mheadhan-aoiseil (am fear as fharsainge san Roinn Eòrpa gu lèir), a bharrachd air Gàidhlig na h-Alba agus Gaeilge bho dheireadh nam Meadhan Aoisean chun an latha an-diugh.

Bidh sinn a’ coimhead air traidisean làidir a’ bheul-aithris a chaidh a chlàradh bhon 18mh linn chun an latha an-diugh, agus le bàrdachd bho linn òir litreachas na Gàidhlig san 18mh linn.

Ionnsaichidh tu mu na freagairtean san 19mh agus 20mh linn ris na h-atharraichean cultarach agus cànanach luath anns na dùthchannan far a bheilear a’ bruidhinn nan Cànanan Ceilteach. Bidh thu ag ionnsachadh cuideachd mun sgrìobhadh, mu na h-òrain agus mu na meadhanan a tha a’ tighinn a-mach à saoghal eadar-mheasgte is beòthail an latha an-diugh ann an Alba is Èirinn na Gàidhlig agus anns a’ Chuimrigh. 

Tha eòlas againn ann am farsaingeachd de raointean a’ gabhail a-steach sòiseo-chànanachas practaigeach agus teòiridheach san latha an-diugh, poileasaidh cànain agus ath-bheothachadh cànain.

Gàidhlig na h-Alba

Tha Gàidhlig na h-Alba aig cridhe na Ceiltis ann an Oilthigh Dhùn Èideann, agus aig ìre urraim, faodar ionnsachadh mu nua-Ghaeilge agus na cànanan Ceilteach meadhan-aoiseil cuideachd.

Aig gach ìre, tha sinn a’ tairgse chùrsaichean ann an cànan, litreachas, eachdraidh agus cultar, a’ toirt cothrom dhut do phrògram fhèin a thogail le bhith a’ leantainn nan cuspairean, linntean agus raointean eòlais ann an Ceiltis anns a bheil ùidh agad.

Fraingis

Ma nì thu Fraingis tron phrògram seo, bidh thu cha mhòr cho fileanta ri cuideigin aig a bheil i bho thùs mar thoradh air na ceithir bliadhna againn de thrèanadh dian. Aig an aon àm, ionnsaichidh tu mu chultar na Fraingis – a litreachas agus filmichean, ach cuideachd a h-eachdraidh phoilitigeach agus a beachd-smuaintean feallsanachdail. Tha an Fhraingis na prìomh chànan cruinneil, ann an Afraga a bharrachd air an Roinn Eòrpa agus Canada, agus bha pàirt chudromach aig a h-ealain agus a dòigh-smaoineachaidh ann a bhith a’ cruthachadh sìobhaltachd an latha an-diugh.

Mar raon cuspair farsaing, tha farsaingeachd de chùrsaichean Fraingis agus Eòlas Saoghal na Fraingis rim faighinn ann an Oilthigh Dhùn Èideann, bho na meadhan-aoisean dhan 21mh linn, a’ gabhail a-steach roghainnean speisealach ann an litreachas, film agus poileataigs a tha air an teagasg le prìomh eòlaichean sna raointean aca.

Na bhios tu ag ionnsachadh

Is e a shùbailteachd fear de na rudan as tarraingiche mun phrògram seo.

Tha seo a’ ciallachadh, gun tagh thu cùrsaichean roghainneil ann am Bliadhna 1 agus 2 bho liosta fharsaing de raointean-cuspair a bharrachd air Ceiltis agus Fraingis, na prìomh chuspairean agad.

Tha seo a’ toirt dhut foghlam nas fharsainge, ach dh’fhaodte gun toir e cothrom dhut cuideachd fòcas a’ phrògraim agad atharrachadh anns na bliadhnaichean urraim agad (Bliadhnaichean 3 agus 4).

Bliadhna 1

Ann am Bliadhna 1, faodaidh tu taghadh eadar a bhith a’ dèanamh na Gàidhlig no a bhith a’ dèanamh Sìobhaltachd Cheilteach.

Ma tha thu a’ gabhail slighe a’ chànain, bidh an cùrsa a nì thu a rèir na h-ìre de Ghàidhlig a th’ agad mar-thà. Gheibh oileanaich aig nach eil eòlas sam bith sa chànan misneachd ann a bhith a’ bruidhinn agus a’ sgrìobhadh na Gàidhlig le bhith a’ dèanamh a’ chùrsa Gàidhlig 1A againn. Bidh luchd-labhairt adhartach a’ chànain a’ cur ris an eòlas air litreachas Gàidhlig na h-Alba, a bharrachd air a bhith a’ leasachadh an cuid sgilean cànain, air a’ chùrsa Gàidhlig 1B againn.

Tha slighe nan sìobhaltachdan (cùrsaichean Sìobhaltachd Cheilteach 1A agus 1B) a’ feuchainn ri cànanan Ceilteach an àm a dh’ fhalbh agus an latha an-diugh - a chur ann an co-theacsa eachdraidheil agus co-aimsireil nas fharsainge. Beachdaichidh tu air a’ bhuaidh aig Ceilteachas an latha an-diugh air mar a thathar a’ tuigsinn an àm a dh’fhalbh, agus nì thu sgrùdadh air Eòlas Ceiltis anns na meadhan-aoisean agus san latha an-diugh. Tha cothrom ann cuideachd cùrsa ann an Sìobhaltachd Cheilteach a dhèanamh còmhla ris a’ chùrsa bhunaiteach ionnsachaidh cànain againn, Bun-eòlas air a’ Ghàidhlig agus a Cultar.

Mur eil ach beagan eòlais agad air an Fhraingis, nì thu Fraingis 1a ann am Bliadhna 1. Seo dian-chùrsa cànain a tha cuideachd a’ toirt dhut eòlas mu chultar na Frainge.

Ma rinn thu Fraingis às dèidh Ìre Choitcheann no GCSE, nì thu Fraingis 1B. A bharrachd air a bhith a’ cur ri do sgilean cànain sgrìobhte agus labhairt, bidh an cùrsa seo a’ coimhead gu dian air litreachas, cultar agus sìobhaltachd Frangach an latha an-diugh, a’ cur fòcas air tachartasan sòisealta agus poilitigeach bhon Dàrna Cogadh chun an 21mh linn.

Cuiridh tu crìoch air do chuid ionnsachaidh le cùrsaichean a thaghas tu bhon fharsaingeachd de chùrsaichean a bhios Oilthigh Dhùn Èideann a’ toirt seachad.  Tha iad seo a’ gabhail a-steach - ach chan eilear cuingealaichte ri - cùrsaichean ann an:

 • gnìomhachas
 • poileataigs
 • poileasaidh sòisealta
 • informatics
 • eaconomas
 • eachdraidh (a’ gabhail a-steach eachdraidh ealain is ailtireachd)
 • clasaigeachd
 • àrc-eòlas
 • feallsanachd
 • cànanachas
 • diadhaireachd

Bliadhna 2

Ann am Bliadhna 2, faodaidh tu taghadh eadar a bhith a’ dèanamh na Gàidhlig, no a bhith a’ dèanamh Litreachasan Ceilteach.

Ma ghabhas tu slighe a’ chànain, cuiridh tu ri do sgilean cànain. Ionnsaichidh tu barrachd cuideachd mu litreachas, cultar agus structar cànanach na Gàidhlig (ag ionnsachadh mu rosg agus bàrdachd).

Ma nì thu an t-slighe litreachais, gheibh thu sealladh farsaing air prìomh ghnèithean litreachais agus teacsaichean bho Alba na Gàidhlig, Èirinn agus a’ Chuimrigh bho thràth anns na meadhan-aoisean chun an latha an-diugh, le teacsaichean air an leughadh ann an eadar-theangachadh Beurla.

Togaidh na Cùrsaichean Fraingis agad ann am Bliadhna 2 air an eòlas agad air Fraingis agus cultaran Saoghal na Fraingis. Bidh am fòcas a-nis a’ gluasad gu bhith ag ionnsachadh mun 16mh dhan 19mh linn, a’ gabhail a-steach ùghdaran a tha ainmeil air feadh an t-saoghail leithid Molière, Montaigne agus Baudelaire, còmhla ri sgrìobhadairean inntinneach a chaidh a mheas iomallach do chultar na Frainge air adhbharan gnè no poilitigs colonaidheach.

Cuiridh na clasaichean Fraingis agad ri do sgilean cànain sgrìobhte agus labhairt gus dèanamh cinnteach gu bheil thu deiseil airson do bhliadhna thall thairis.

Mar a thachair ann am Bliadhna 1, nì thu roghainnean eile bho chùrsaichean a thaghas tu bhon fharsaingeachd de chùrsaichean a bhios Oilthigh Dhùn Èideann a’ toirt seachad. Tha iad sin a’ gabhail a-steach deagh roghainn de chànanan agus cultaran Eòrpach, a’ toirt cothrom dhut ionnsachadh mu litreachas, film agus tèatar ann an co-theacsan cuspaireil agus coimeasach. Bidh cothrom agad cuideachd ionnsachadh mu phoileataigs na Frainge.

Bliadhna 3

Ma cheadaicheas riaghailtean siubhail eadar-nàiseanta, cuiridh tu Bliadhna 3 seachad ann an dùthaich na Fraingis, a’ cleachdadh na dh’ionnsaich thu sa chlas airson a dhol an sàs ann an cultar Saoghal na Fraingis.

Co-dhiù a tha iad ag ionnsachadh no ag obair (mar eisimpleir, mar neach-taic teagaisg ann an sgoil), tha na ceumnaichean againn air innse dhuinn cho mòr sa tha a’ bhliadhna thall thairis air an cuid eòlais agus sgilean beatha aca a leudachadh, a bharrachd air an tuigse aca air cànan agus cultar na Fraingis.

Tron bhliadhna agad thall thairis, bidh sinn ag amas air dèanamh cinnteach gum bi cùisean cho buannachdail ’s a ghabhas dhan bhliadhna mu dheireadh agad, a bharrachd air a bhith a’ cur ris an ionnsachadh cànain, mothachadh cultarach agus leasachadh sgilean agad. Nì thu obair a thèid a thoirt dhut an dà chuid airson Ceiltis agus airson na Fraingis, mar eisimpleir tro bhith a’ dèanamh cùrsa cànain tro ionnsachadh-eileagtronaigeach a bhios mar phàirt de chomharra an treas bliadhna agad agus a bhios gad ullachadh airson nan cùrsaichean Fraingis sa bliadhna mu dheireadh agad.

Mura h-eil siubhal eadar-nàiseanta comasach, thèid dòigh eile a thabhann dhut airson a dhol an sàs leis na cuspairean agad, a’ toirt cothrom dhut na builean ionnsachaidh agad a choileanadh agus gad ullachadh airson na bliadhna mu dheireadh agad.

Bliadhna 4

Ann am Bliadhna 4, taghaidh tu cùrsaichean speisealach an dà chuid ann an Ceiltis agus Fraingis agus nì thu tràchdas no aiste fhada.

Structar a' phrògraim

Faigh a-mach barrachd mu na cùrsaichean riatanach is roghainneil anns a’ phrògram ceuma seo.

Gus am bi beachd agad air dè bhios tu a’ dèanamh air a’ phrògram seo, bidh sinn a’ foillseachadh an fhiosrachaidh as ùire. Thoir an aire, ge-tà, gur dòcha nach e seo fiosrachadh mun bhliadhna inntrigidh agad ach mu bhliadhna acadaimigeach eile.

Structar a' phrògraim (2020/21) [anns a' Bheurla]

Càite am bi thu ag ionnsachadh?

Na goireasan againn

Bidh teagasg a’ gabhail àite ann an, agus timcheall air, Prìomh Àrainn Oilthigh Dhùn Èideann ann am baile aig a bheil cliù air feadh an t-saoghail airson a chuid fhèisean, a tha làn de thaighean-dhealbh, thaighean-cluiche, gailearaidhean, leabharlannan agus cruinneachaidhean, nam measg Taigh-tasgaidh agus Gailearaidhean Nàiseanta na h-Alba, Leabharlann Bàrdachd na h-Alba, agus Ionad Sgeulachdan na h-Alba cho math ri fear de na cruinneachaidhean Fraingis as motha anns an RA ann an Leabharlann Nàiseanta na h-Alba.

A bharrachd air na goireasan coimpiutaireachd is lèir-chlaistinneach, seirbheisean taice agus àiteachan sòisealta sàr mhath aig an Oilthigh, bidh cothrom agad cuideachd air cruinneachaidhean sònraichte leithid Tasglannan Sgoil Eòlais na h-Alba, cruinneachadh farsaing gun samhail de stuthan claisneachd is lèirsinneach co-cheangailte ri cultar agus traidisean na h-Alba (a’ gabhail a-steach timcheall air 33,000 clàr claisneachd), agus do leabharlannan farsaing an Tasglann, a’ gabhail a-steach stòrasan Ceilteach cudromach.

Tha saoghal nam filmichean Fraingis an Dùn Èideann gu sònraichte làidir, le Fèis Filmichean Fraingis gach bliadhna san t-Samhain agus gu leòr rim faicinn tron ​​bhliadhna, nam measg aig Institut français d’Écosse. Tha sinn cuideachd nar dachaigh dhan chomann tèatair Fraingis, Les Escogriffes, a tha air a stiùireadh le oileanaich.

Ionnsaich thall thairis

Ma cheadaicheas riaghailtean siubhail eadar-nàiseanta, cuiridh tu seachad Bliadhna 3 thall thairis (co-dhiù 30 seachdain) ann an dùthaich na Fraingis. Seo cothrom thu fhèin a bhogadh ann an cultar Saoghal na Fraingis agus a bhith a’ cur ris an eòlas agus ris na sgilean beatha agad san fharsaingeachd airson do bheatha às dèidh ceumnachadh.

Dè na roghainnean a th’ agam airson a bhith a’ dol thall thairis? [sa Bheurla]

Ionnsachadh is measadh

Ciamar a bhios mi ag ionnsachadh?

Bidh cùrsaichean gan teagasg tro mheasgachadh de dh'òraidean, clasaichean agus seiminearan. Anns an teagasg cànain againn, tha cuideam air eadar-obrachadh agus a' togail fileantachd, agus air a bhith a' togail nan comasan cànain làidir a tha a dhìth airson a bhith ag obair ann an saoghal na Gàidhlig.

Ciamar a thèid mo mheasadh?

Thèid do mheasadh tro mheasgachadh de dh'obair-chùrsa agus de dheuchainnean.

Mion-fhiosrachadh mun phrògram (2019/20) [anns a' Bheurla]

Cothroman obrach

Mar thoradh air ruigsinneachd eadar-nàiseanta a tha a’ sìor fhàs, tha àireamh an luchd-labhairt agus luchd-èisteachd ùr dealasach aig cànanan, litreachasan agus cultaran Ceilteach a’ dol am mead fad an t-siubhail.

Ann an Alba gu sònraichte, tha leasachaidhean mar Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, cruthachadh BBC Alba (an t-seirbheis telebhisean didseatach Gàidhlig), agus leudachadh leantainneach ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig air iarrtas a thogail airson luchd-labhairt Gàidhlig le deagh fhoghlam no eòlaichean air cultar Ceilteach.

Tha fìor dheagh chothroman obrach taobh a-staigh foghlam, naidheachdan agus na meadhanan, craoladh (an dà chuid rèidio agus telebhisean), poileataigs agus san roinn chultaraich. Ann an cuid de raointean, tha barrachd obraichean Gàidhlig ann na tha ann dè dhaoine leis na teisteanasan gus an lìonadh.

An dèidh dhut Fraingis a dhèanamh san oilthigh, a tha na prìomh chànan ann an conaltradh eadar-nàiseanta, bidh thu cuideachd ann an deagh shuidheachadh airson cothroman a shireadh anns na 29 dùthchannan far a bheil an Fhraingis na cànan oifigeil, agus ann an iomadh companaidh agus ionad eadar-nàiseanta far a bheil i na cànan obrach, a’ gabhail a-steach Coimisean na h-Eòrpa.

Tha cothroman ann cuideachd leantainn air adhart leis an ionnsachadh agad aig ìre for-cheum, leis na bliadhnaichean urraim gu sònraichte a’ cur ris na sgilean rannsachaidh a bhios a dhìth ort ma thaghas tu an t-slighe seo.

Riatanasan inntrigidh

Riatanas inntrigidh àbhaisteach

’S e an riatanas inntrigidh àbhaisteach:

 • Àrd-ìrean SQA: ABBB ro dheireadh S5 no AABB/ABBBB ro dheireadh S6. Feumar BBB fhaighinn san aon bhliadhna eadar S4-S6.
 • A Levels: ABB.
 • Baccalaureate eadar-nàiseanta: 34 puingean (ìrean 655 aig HL).

Riatanas inntrigidh as ìsle

’S e an riatanas inntrigidh as ìsle airson tagraidhean leudachadh chothroman (widening access):

 • Àrd-ìrean SQA: ABBB ro dheireadh S6. Feumar BBB fhaighinn san aon bhliadhna eadar S4-S6.
 • A Levels: ABB.
 • Baccalaureate eadar-nàiseanta: 34 puingean (ìrean 655 aig HL).

Barrachd fiosrachadh airson tagraidhean leudachadh chothroman [anns a’ Bheurla]

Cuspairean riatanach

Feumaidh na cuspairean a leanas aig co-dhiù an ìre a leanas a bhith am measg nan teisteanasan agad:

 • SQA: Àrd-ìre: Gàidhlig no Fraingis aig ìre B. Nàiseanta 5: Beurla aig ìre C agus Fraingis aig ìre B (mur eil an Àrd-ìre agad)
 • A Levels: Fraingis aig ìre B. GCSEs: Beurla aig ìre C no 4
 • Baccalaureate eadar-nàiseanta: HL: Fraingis aig ìre 5. SL: Beurla aig ìre 5

Faigh a-mach barrachd mu riatanasan inntrigidh [sa Bheurla]

Riatanasan a bharrachd

Riatanasan Cànain

Far a bheil riatanas ann airson cànan seach Beurla, thoir an aire nach fhaod oileanaich an cànan a th’ aca bho thùs a chleachdadh gus an riatanas seo a choileanadh. Ann an suidheachaidhean mar seo, bidh Beurla no cànan eile seach an cànan a th’ aca bho thùs freagarrach.

Faigh a-mach barrachd mu riatanasan inntrigidh [sa Bheurla]

Tagraichean eadar-nàiseanta

Bidh sinn a’ cur fàilte air tagraidhean bho oileanach a tha a’ dèanamh farsaingeachd de theisteanasan eadar-nàiseanta.

Riatanasan inntrigidh a rèir dùthcha [anns a' Bheurla]

Bun-prògram eadar-nàiseanta

Ma tha thu nad oileanach eadar-nàiseanta agus mur eilear a’ gabhail ris na teisteanasan sgoile agad airson inntrigeadh dìreach dhan oilthigh, faodaidh gum bi thu ion-roghnach airson a’ phrògram ceuma seo tron Bhun-phrògram Eadar-nàiseanta againn.

Bun-phrògram Eadar-nàiseanta [sa Bheurla]

Tairgsean bho thagraichean inbheach

Tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho oileanaich inbheach (mature students) agus tha sinn a’ gabhail ri farsaingeachd de theisteanasan.

Teisteanasan airson oileanaich inbheach [anns a' Bheurla]

Feumalachdan a thaobh na Beurla

Feumaidh tu dearbhadh gu bheil ìre de chomas Beurla agad a bheir cothrom dhut soirbheachadh nad chuid ionnsachaidh, ge b’ e dè an nàiseantachd no dùthaich còmhnaidh a th’ agad.

SQA, GCSE agus IB

Airson sgoilearan SQA, GCSE agus IB, mur a tèid ìre nas àirde a shònrachadh anns na riatanasan inntrigidh a chaidh ainmeachadh, feumaidh pas a bhith agad sa Bheurla aig na h-ìrean seo, no nas àirde:

 • SQA Nàiseanta 5 Ìre C
 • SQA Ìre Choitcheann Ìre 3
 • SQA Eadar-mheadhanach 1 Ìre A
 • SQA Eadar-mheadhanach 2 Ìre C
 • GCSE/IGCSE Ìre C no 4
 • Level 2 Certificate Ìre C
 • IB Standard Level Grade 5 (Cha tèid gabhail ri Beurla ab initio airson inntrigeadh)

Deuchainnean Beurla

Bidh sinn a’ gabhail ris na teisteanasan Beurla aig na h-ìrean a thèid a shònrachadh gu h-ìosal:

 • IELTS Academic - comharra de 6.5 uile gu lèir airson a’ mhòideil le 5.5 anns gach co-phàirt.
 • TOEFL-iBT 92 no nas àirde le 20 anns gach earrann. Cha bhi TOEFL MyBest Score a’ coileanadh nan riatanasan againn a thaobh na Beurla.
 • Cambridge English: Advanced no Proficiency - comharra de 176 uile gu lèir le 162 anns gach co-phàirt.
 • Trinity ISE: ISE II le àrd-urram anns na ceithir co-phàirtean uile.

Bidh sinn cuideachd a’ gabhail ri raon nas fharsainge de theisteanasan agus deuchainnean eadar-nàiseanta.

Feumaidh na teisteanasan Beurla agad a bhith nas ùire na trì bliadhna gu leth bho latha tòiseachaidh a’ cheum a tha thu a’ cur a-steach air a shon, ach a-mhàin ma tha thu a’ cleachdadh IELTS, TOEFL, no Trinity ISE a dh'fheumas a bhith nas ùire na dà bhliadhna.

Feumalachdan a thaobh na Beurla [anns a' Bheurla]

Dàta Unistats

Tha am fiosrachadh seo mar phàirt de dh’iomairt aig an riaghaltas gus na stuthan a tha institiùdan a’ toirt seachad mu na prògraman ceuma aca a leasachadh.

Tha e am measg iomadh tùs fiosrachaidh a chuidicheas tu gus co-dhùnadh fiosrach a dhèanamh air dè na cuspairean a bhios tu a’ dèanamh agus dè an t-oilthigh/colaiste a thaghas tu.

Thoir an aire nach eil dàta Unistats ri fhaighinn airson a h-uile prògram.

Unistats: MA Ceiltis agus Fraingis [anns a' Bheurla]

Cìsean, cosgaisean is maoineachadh

Cìsean teagaisg

Cìsean teagaisg airson MA Ceiltis agus Fraingis [anns a' Bheurla]

Cosgaisean a bharrachd

Airson na h-ùine agad thall thairis ann am Bliadhna 3, bheir sinn dhut farsaingeachd de roghainnean. Bidh na cosgaisean agad a rèir far a bheil thu airson a dhol agus dè nì thu.

Ma bhios greis gnìomhachais agad le grant Erasmus+, mar eisimpleir, dh’fhaodte gur e seo a’ bhliadhna as saoire a bhios agad den phrògram agad. Dh’fhaodte gun cuir oilthighean taobh a-muigh an Aonaidh Eòrpaich cìs ort airson chùrsaichean ach bheir sinn an t-airgead air ais dhut airson seo cho fad ’s a tha sinn air an cùrsa aontachadh.

Thèid fios a thoirt dhut mu dè na cosgaisean a dh’fhaodadh a bhith ann nuair a tha thu a’ planadh na bliadhna thall thairis agad rè Bliadhna 2.

Maoineachadh

Airson barrachd fiosrachaidh mu na bhios e a' cosg a bhith ag ionnsachadh còmhla ruinn agus mu taic airgid, faic am fiosrachadh againn mu chìsean is maoineachadh.

Cìsean agus maoineachadh [anns a' Bheurla]

Ceistean

Sgioba nan Ceistean

Post-d: futurestudents@ed.ac.uk

Barrachd fiosrachaidh

Mar a nithear tagradh [anns a' Bheurla]

Sgoil: Litreachasan, Cànanan is Cultaran [anns a' Bheurla]

Colaiste: Ealainean, Daonnachdan is Saidheansan Sòisealta [anns a' Bheurla]

Read this page in English