Profile pages

Search profiles

Name Role Business unit(s)
Minquan Xiong (PhD Student)
Monica Xiong Research Assistant
Chenzhe Xu
Jing Xu (PhD student)
Lisha Xu Teaching Fellow in Chinese and Translation Studies
Shuo Xu
Dr Ximian Xu Duncan Forrester Fellow
Yaoyao Xu Fifth year PhD Student
Dr. Yifang Xu Associate Tutor
Yifang Xu (PhD student) PhD Student
Yiqi Xu
Jade Xuan
Mengyi Xun
Dr Anurag Yadav Clinical Teaching Fellow, Honorary Clinical Senior Lecturer (MBBS, MRCS Ed, MRCGP)
Erhan Yalcindag Research Fellow
Kana Yamasaki
Kaunda Yamba Vet
Rong Zoe Yan
Yi Yan (PhD student)
Zhaoxi Yan PhD Linguistics & English Language