Profile pages

Search profiles

Name Role Business unit(s)
Dr Baojun Wang Reader in Synthetic Biology, FRSC
Celine Wang Postdoc
Chengjia Wang Medical Image Analyst
Chenqi Wang (PhD student)
Chiawei Wang PhD Linguistics & English Language
Fang Wang PhD Linguistics & English Language
Mr Jianming Wang
Lu Wang
Luyue Wang PhD student
Minhong Wang PhD Student
Qianying Wang
Rongling Wang
Shuman Wang Thesis title
Dr Szu-Han Wang BBSRC New Investigator Fellow
Xiaozhuo Wang Thesis title
Xin Wang PhD Student
Yibo Wang Liyuan Opera Lizhi Ji: New Materials, Bibliographical Studies and Stories
Yiran Wang Thesis title
Zhepeng Wang
Ziying Wang