Profile pages

Search profiles

Name Role Business unit(s)
Jin Wang
Jinhai Wang Postdoctoral Research Fellow in Fish Genome Editing
Kang-Ling Wang
Laura Wang PhD Psychology
Lijuan Wang
Lu Wang
Luyue Wang PhD student
Mr Miaowei Wang
Minhong Wang PhD Student
Shipei Wang
Shuman Wang Thesis title
Siqi Wang (PhD Student)
Dr Szu-Han Wang BBSRC New Investigator Fellow
Xiaozhuo Wang Thesis title
Xiawen Wang Data Scientist Programmer
Xin Wang PhD Student
Xinmeng Wang
Yi Wang Finance Business Operations Administrator
Yibo Wang Liyuan Opera Lizhi Ji: New Materials, Bibliographical Studies and Stories
Yiran Wang Thesis title