Profile pages

Search profiles

Name Role Business unit(s)
Ning [Vicky] Xiao (PhD student)
Yao Xiao
Zhuoni Xiao PhD Psychology
Chen XIE
Dingjian Xie
Jing Xie MScR Student
Dr Xiaowen (Serina) Xie
Yarong Xie PhD Psychology
Yanru Xin (PhD student)
Minquan Xiong (PhD Student)
Monica Xiong Research Assistant
Chenzhe Xu
Jing Xu (PhD student)
Lisha Xu Teaching Fellow in Chinese and Translation Studies
Shuo Xu
Dr Ximian Xu Duncan Forrester Fellow
Yaoyao Xu Fifth year PhD Student
Dr. Yifang Xu Associate Tutor
Yifang Xu (PhD student) PhD Student
Yiqi Xu