Linguistics and English Language

Celtic linguistics reading group

Celtic languages from a variety of perspectives. (Reading group on hiatus).

On hiatus

This group is on hiatus until further notice.

The Celtic Linguistics Reading Group provides a forum for anybody in the University and the wider community who is interested in the Celtic languages from a variety of perspectives. We welcome discussion of papers (or presentation of own work) in any area of theoretical linguistics, applied linguistics, sociolinguistics and language policy, language technology, and any other relevant area.

Mailing list

To be updated about future events and readings, send an email to sympa@mlist.is.ed.ac.uk with the text 'subscribe celtling YOUR NAME' or contact Pavel losad.

Email sympa

Contact

The group is convened by Dr Pavel Losad and Dr William Lamb. Please do not hesitate to get in touch with either of the convenors if you would like to join the group.

Pavel losad

William Lamb

---

Tha Buidheann Leughaidh Cànanachais Cheiltich a' tabhann fòram ioma-thaobhach do gach neach anns an Oilthigh agus anns a' choimhearsnachd mun cuairt aig a bheil ùidh anns na cànanan Ceilteach. Cuiridh sinn fàilte air leughaidhean de gach seòrsa (obair nam ball fhèin nam measg) a tha co-ceangailte ri cànanachas teòiridheil, cànanachas gnìomhach, sòisio-chànanachas, poileasaidh cànain, teicneòlas cànain, no raon freagarrach eile.

Tha a' bhuidheann ga stiùireadh leis an Oll. Pavel Losad agus Oll. Pavel losad agus an Oll. Uilleam Lamb. Leig fhaicinn do Phavel no do dh'Uilleam ma tha ùidh agad sa bhuidhinn.

Pavel losad

William Lamb

Tha liosta post-dealain againn; airson fios fhaighinn air tachartasan agus leughaidhean san àm ri teachd, cuir brath thugainn aig sympa@mlist.is.ac.uk leis an teacsa 'subscribe celtling D'AINM', air neo dìreach gu Pavel losad fhèin.

Email sympa

Email Pavel losad