Celtic & Scottish Studies

Student Success at the Mòd

Competition success at the Mòd for former and current University of Edinburgh students

Eilidh Munro at the Mod

(English below)

Meal an naidheachd air Eilidh Rothach, oileanach Ceiltis air an treas bliadhna, a bhuannaich Bonn Òir a’ Chomuinn Ghàidhealaich (Bonn Màiri NicLaomainn) aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann am Pàislig an t-seachdain sa chaidh!

Bhuannaich Eilidh an fharpais airson puirt-à-beul cuideachd (Cuach Chuimhneachaidh Dhonnchaidh MhicIain).

Bha seann oileanach na roinne, Ceitidh Nic a’ Ghobhainn, a cheumnaich ann an 2008, san dàrna àite ann am farpais a’ Bhuinn Òir.

Cuideachd, bha Ellen Beard, oileanach PhD againn, san treas àite ann am farpais an Àilleagain Airgid.

Mealaibh ur naidheachd!

Congratulations to Eilidh Munro, third year Celtic student, who won the Gold Medal (in memory of Mary Lamont)) at the Royal National Mòd in Paisley last week!

Eilidh also won the competition for puirt-à-beul (Duncan Johnston Memorial Trophy).

Ceitidh Smith, who graduated from the department in 2008, finished in second place in the Gold Medal competition.

In the Silver Pendant competition, PhD student Ellen Beard finished in third place.

Congratulations all!