Celtic & Scottish Studies

Conference Programme

The draft of the conference programme is now available and can be downloaded as a PDF or viewed below:

Stained glass

Contents

Monday 23rd of June

15:00-17:00Registration

Top

Tuesday 24th of June

9:00-10:00Registration
10:00-11:00Plenary 1: Prof. Richard Sharpe, Oxford University, ‘Manuscript and print in Gaelic Scotland and Ireland 1689 to 1832’
11:00-11:30Coffee
Panel 1: Room 1 Informatics ForumPanel 2: Room 2 Informatics ForumPanel 3: Room 3 Appleton Tower, Sponsored by Soillse
11:30-12:00Ian Brown, ‘Gaelic in the playwriting of Archibald Maclaren (1755-1826)’Niall Bartlett, ‘An Cogadh Mòr ann an Eachdraidh na Gàidhealtachd: fianais nam bàrd’Claire Nance, ‘A sociophonetic study of Gaelic language revitalisation in Lewis and Glasgow’
12:00-12:30Aonghas MacLeòid, ‘Na Dealbhan-Cluiche aig Dòmhnull Mac-na-Ceàrdaich’Calum Cameron White, ‘John Murdoch and Ireland’John Campbell, ‘The Dundee Gaelic Weather Corpus Project’
12:30-13:00Sìm Innes, ‘Dràma eadar-theangaichte ann an Gàidhlig’Wilson McLeod, ‘Peanasachadh cuirp agus crìonadh na Gàidhlig: fianais, reatraig agus buaidh’Colm MacCuinn, ‘Adhartas a thaobh Molaidhean GTCS airson atharrachadh ann an teagasg ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig: Cùrsa PGDE aig Oilthigh Shrath Chluaidh’
13:00-14:15Lunch
15:00-17:00Registration
Panel 4: Room 1 Informatics ForumPanel 5: Room 2 Informatics ForumPanel 6: Room 3 Appleton Tower, Sponsored by Soillse
14:15-14:45Susan Bell, ‘Representations of Gaelic Culture in Gaelic Drama 1911-1949’Emma Anderson, ‘Old Irish 'Stoc'’Sara C. Brennan, Michael Danson, Bernadette O’Rourke, ‘Celtic Commodification: The Use of Gaelic and Irish in Business’
14:45-15:15Michelle NicLeòid, ‘Dràma an Fhaoineis’Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil, ‘Ag ath-bheothachadh nan òran – cruinneachadh agus sgaoileadh an dualchais mar phàirt de pròiseact Ceòlas EOST (European Oral Singing Tradition)’Wilson McLeod & Bernadette O’Rourke, ‘Thug Gàidhlig saoghal agus lèirsinn dhomh –What does it mean to become a “new speaker” of Gaelic?’
15:15-15:45Emma Dymock, ‘Pulling down the Pulpit to make way for the Stage: An Exploration of Anna Chaimbeul and Roghainn Nan Daoine.’Fiona J. MacKenzie, ‘Eun Bheag Chanaidh – where Tradition and the National Arts meet’Timothy Currie Armstrong, ‘"Oh yes, you're a Gael.": Iomairteachd, fèin-aithne agus a' Ghàidhlig’
15:45-16:15Coffee
16:15-17:15Plenary 2: Prof. Hugh Cheape, Sabhal Mòr Ostaig UHI, ‘A' suathadh ri iomadh rud: Cothrom is comas faclaireachd a leudachadh tro bhriathrachais a' chultair dhùthchasaich’
17:45-18:00Unveiling of plaque to commemorate Donnchadh Bàn Macintyre, Roxburgh’s Close, High Street
18:00-20:00City Chambers reception (entertainment, book launches)

Top

Wednesday 25th of June

9:30-10:30Plenary 3: Dr Moray Watson, University of Aberdeen, ‘The Gaelic Writer, Iain Crichton Smith...’
10:30-11:00Coffee
Panel 7: Room 1 Informatics ForumPanel 8: Room 2 Informatics Forum, Sponsored by SoillsePanel 9: Room 3 Appleton Tower, Sponsored by SoillsePanel 9A: Room 4 Appleton Tower
11:00-11:30Máire Ní Annracháin, ‘Shrapnel’William Lamb & Samuel Danso, ‘Developing a Part-of-Speech (POS) Tagger for Scottish Gaelic: A Comparative Study of Statistical Methods’Sìleas L. NicLeòid, ‘Cuimseachadh air Cruth ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FMG): A' leasachadh chomasan cànain le ceartachadh iomchaidh’Donnchadh Sneddon, ‘Cànan ann an Vita Sancti Columbae’
11:30-12:00Iain S MacPherson, ‘Seanchas air astar: òrain is naidheachdan à ‘Machraichean Mòra’ Chanada/Distance discourse: songs and anecdotes from the ‘Great Plains’ of Canada’Susan Bell, ‘Retro-Vernacular Ideology and Corpus Planning for Gaelic: Conclusions from the Dlùth is Inneach Project’Michelle NicLeòid, Anna Thirkell & Marsaili NicLeòid, ‘Cleachdadh Cànain ann am FMG’David Cochran-Yu, ‘The Northern March of Ross: the political Struggle to control ‘Ferincoskry’, 1297-1500’
12:00-12:30Joseph Flahive, ‘Bogus Gaelic Literature? Revisiting the Ossianic compositions of the Rev. Dr John Smith’Mark McConville, ‘Lexicopia / GD — a general purpose tool for Gaelic corpus development’Joshua Dickson, ‘Piping Sung: an exploration of syllabic notation and performance practice by Hebridean women’
12:30-13:45Lunch
13:45-14:45Poster Session, Sponsored by Soillse
Panel 10: Room 1 Informatics ForumPanel 11: Room 2 Informatics ForumPanel 12: Room 3 Appleton TowerPanel 12A: Room 4 Appleton Tower
14:45-15:15Sandra Malley, ‘George Campbell Hay’s Views on Gaelic and Poetry’Anne Macleod Hill, ‘Dh’fhalbh na gillean grinn: Spiritual perspectives in women’s songs of the Great War’Jake King, ‘A (re-)examination of the work of F. C. Diack (1865-1939)’Kate Louise Mathis, ‘Dialogue Poetry in the MacDiarmid Manuscript’
15:15-15:45Kyriakos Kalorkoti, ‘Fuaran Sléibh - the poet's main copy’Ruairidh MacIomhair, ‘Alasdair MacFhionghain: Sàr-Bhàrd Cogaidh air Dìochuimhne?’Oksana Dereza, ‘Semantic differences, meaning, and distribution of the word ceann in Irish and Scottish Gaelic’Ronald Black, ‘The Gaelic Manuscripts at Inveraray Castle’
15:45-18:00Gaelic Walking Tour of Edinburgh
19:00 for 19:30Conference Dinner

Top

Thursday 26th of June

9:30-10:30Plenary 4: Dr Meg Bateman agus Dr John Purser, Sabhal Mòr Ostaig UHI, ‘Uinneag dhan Ãird an Iar : Leanailteachd Crutha ann an Dùthchas nan Gàidheal’
10:30-11:00Coffee
Panel 13: Room 1 Informatics ForumPanel 14: Room 2 Informatics Forum, Sponsored by SoillsePanel 15: Room 3 Appleton Tower
11:00-11:30Martainn MacGriogair, ‘Representing Masculinity in late medieval Gaelic Scotland: Aithbhreac Inghean Coirceadail, Mòr Chaimbeul, and the ‘Panegyric Code’’Stephanie Conn, ‘Archive and Memory in Cape Breton Gaelic Singing’Beth Cole, ‘Grammatical Variation in a Minority Language: does variation always mean shift?‘
11:30-12:00Ellen Beard, ‘Was Rob Donn a proto-feminist?’Coinneach Maclean, ‘Haggis Agus – Gaelic Scotland through the tourist minibus window’Ciorstaidh NicLeòid, ‘Briathrachas an Iasgaich ann an Eilean Bharraigh’
12:00-12:30Priscilla Scott, ‘’Bean-chomuinn nam Bàrd’: Exploring common ground in the lives and perspectives of Mary MacPherson and Mary Mackellar’Jean Forward, ‘Celtic Colours: Cultural Sustainability’Christopher Lewin, ‘Can Manx shed light on the development of progressive features in Scottish Gaelic?’
12:30-13:45Lunch
Panel 16: Room 1 Informatics ForumPanel 17: Room 2 Informatics ForumPanel 18: Room 3 Appleton Tower, Sponsored by Soillse
13:45-14:15Roibeard à Maolalaigh, ‘Prince Louis Lucien Bonaparte and Gaelic Studies’Ross Crawford, ‘The Massacre of Eigg in 1577’James Watson & Marlene Ivey, ‘Nàisean nan Gàidheal: Ath-chrùthachadh Tir‐dhùchasaich an Albainn Nuaidh’
14:15-14:45Tòmas MacAilpein, ‘Bàird Ãleach an 20mh linn: Donnchadh agus Teàrlach MacNìmhein’Iain MacKinnon, ‘“These islanders sometimes endavoured to assert their liberty”: A description of some assumptions of Hebridean separateness found in the medieval and early modern Scottish historical record, and a defeasible argument for their existence’Stuart Dunmore, ‘Gàidheil, Goill agus coimhearsnachd na Gàidhlig: Ideòlasan cànain am measg inbhich a fhuair FTMG’
14:45-15:15Alan Titley, ‘AN GUTH 2003-13’Nicholas Evans, ‘Personal Names in Early Medieval Gaelic Chronicles: Evidence for a Common Gaelic Culture?’Cassie Smith-Christmas, ‘Evacuees, Cleachdadh Cànain, is Ideòlasan Cànain’
15:15-15:45Coffee
Panel 19: Room 1 Informatics ForumPanel 20: Room 2 Informatics Forum, Sponsored by SoillsePanel 21: Room 3 Appleton Tower
15:45-16:15Aonghas MacCoinnich, ‘Gàidheil aig Oilthigh Ghlaschu ri linn nan Seumasach’ Fiona O’Hanlon & Lindsay Paterson, ‘The Place of Gaelic in Scotland – findings from the Scottish Social Attitudes Survey’David Clement, ‘Some P-Celtic Words in Scottish Gaelic’
16:15-16:45Matthew Dziennik, ‘Chuir e feartan nam feòil: The myth of defeat in the post-Culloden Gàidhealtachd’Douglas Chalmers & Anthea Irwin, ‘Gaelic in the Scottish Press – turning the tide?’Daibhidh Robinson, `The Phantom Menace - Gaelic contributions to English and Scots¿
16:45-17:15Sheila M. Kidd, ‘’S Fheàrr Caraid sa Chùirt na Crùn san Sporan: language and power relations in the 19th-century Highlands’Douglas Chalmers & Mike Danson, ‘Gaelic as an Economic Asset’Hugh Dan MacLennan & Grant Jarvie, ‘Cumhachd na Camanachd? Sùil às-ùr air suidheachaidhean sòisealta agus eachdraidh spòrs nan Gàidheal’
17:15-17:45Conclusion of Conference

Top