Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Tachartasan Gàidhlig

The University hosts and collaborates on Gaelic events throughout the year for a wide variety of audiences.

Seachdain Gàidhlig Dhùn Èideann

Group of people at a whisky tasting session during Edinburgh Gaelic Week.
'S e fèill fad seachdain a th' ann an Seachdain Gàidhlig Dhùn Èideann, a bhios a' comharrachadh cànan, cultar is coimhearsnachd na Gàidhlig anns a' bhaile mhòr.

Cearcall Còmhraidh

Bidh Cearcall Còmhraidh an Oilthigh a' coinneachadh gach seachdain tro àm teirm, a' toirt cothrom do luchd-labhairt na Gàidhlig an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an àite spòrsail is neo-fhoirmeil.