Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Coimhearsnachd aig cridhe Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid 2024

Bidh Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid a’ tilleadh am-bliadhna, le Fèill Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid, sreath de thachartasan a’ comharrachadh cànan, coimhearsnachd agus cultar na Gàidhlig ann an Dùn Èideann.

Read in English

Air a chumail leis a' Chomunn Ghàidhealach ann an com-pàirteachas le Oilthigh Dhùn Èideann, bha Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid air a stèidheachadh ann an 2019. Fad a bheatha, bha MacLeòid gu mòr an sàs ann an leasachadh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann. Am bliadhna-sa, bidh sreath de thachartasan, a bhios a' dèanamh fèill air coimhearsnachd Gàidhlig Dhùn Èideann, a' ruith às dèidh na h-òraide. 

Aon Chroit, Iomadh Chothrom 

Bidh Katie NicAonghais a' lìbhrigeadh na h-òraide, agus i a' toirt sùil air cothrom agus adhartas ann an coimhearsnachd Ghàidhlig san latha a bh' ann agus san latha a th' ann. 

Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid: Aon Chroit, Iomadh Chothrom 

Sùil air cothrom agus adhartas sa choimhearsnachd Ghàidhlig san latha a bh' ann agus san latha a th' ann. Air a lìbhrigeadh le Katie NicAonghais. 

19:00, Diardaoin 1 Gearran 2024

The Project Room, 50 Ceàrnag Sheòrais, Dùn Èideann 

Air fhaighinn air loidhne an seo

Fèill Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid

Thèid sreath de thachartasan iomaill a chumail air Dihaoine agus Disathairne às dèidh na h-òraide. Nam measg, bidh òraidean air dà leabhar ùr a chaidh fhoillseachadh ann an 2023, Ceud Bliadhna de Bhàird a' Chomuinn Ghàidhealaich, air a lìbhrigeadh leis an t-seinneadair is sgrìobhadair Gillebrìde MacIlleMhaoil, agus The Frances Tolmie Collection, leis an Dtr Ceana Chaimbeul agus Dtr Priscilla Scott. 

Bidh oidhche shònraichte Bothan Dhùn Èideann air a chumail aig Ionad Nàiseanta nan Sgeulachdan, le ceòl bho oileanaich an Oilthigh, Laura Robertson, Alice Nic a' Mhaoilein, agus alumna Màiri Challan. 

Donnchadh Bàn: Cuimhneachadh air Bàrd Gàidhlig ann an Dùn Èideann

Bidh sinn a' comharrachadh 300 bliadhna bhon a rugadh am bàrd Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir air Disathairne le sreath de thachartasan mun obair aige is a bheatha ann an Dùn Èideann, a' toirt a-steach òraid air a bhàrdachd le Anja Gunderloch agus cuairt coiseachd timcheall làraichean co-cheangailte ri Donnchadh sa bhaile. 

'S e cèilidh thraidiseanta an tachartas mu dheireadh dhen fhèill, air a cumail le Comunn Tìr nam Beann, le ceòl bho Anndra Mac an t-Saoir, Fraser Fifield, Falkirk Junior Gaelic Choir agus Mary MacLean. 

Iain MacLeòid

Bha Iain MacLeòid, a bha bho thùs à Càrlabhagh, Leòdhas, na ghaisgeach cànan is cultar na Gàidhlig fad a bheatha, agus bha e gu mòr an sàs ann an leasachadh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann. Bha e na bhall de Chòisirean Gàidhlig Lodainn is Chàrlabhaigh agus, airson deich bliadhna suas gu 2017, bha MacLeòid na cheannard a' Chomuinn Ghàidhealaich. Ann an 1996, thòisich MacLeòid meur Dhùn Èideann dhen Mhòd a-rithist agus, ann an 2017, chaidh an duais "Sàr Gàidheal" a thoirt dha à Sabhal Mòr Ostaig, a' cholaiste Ghàidhlig air an Eilean Sgitheanach. Mar neach-poilis fad a bheatha, thug MacLeòid e fhèin do sheirbheas poblach agus dhan choimhearsnachd a bha air a thimcheall. 

Every language has value in its own right... Gaelic is here as a key part of Scotland's heritage, something that we can't afford to lose.

Iain MacLeòid (1951-2018)
Ceanglaichean cuideachail 

An Comann Gàidhealach 

Bothan Dhùn Èideann