Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Naidheachdan

Naidheachdan is tachartasan Gàidhlig bho choimhearsnachd an Oilthigh.

Cànan is cultar na Gàidhlig air thoiseach airson Òraid Bhliadhnail Sgoil Foghlaim

Poster for Annual Lecutre.
Bidh an t-Ollamh Boyd Robertson a’ bruidhinn air cànan is cultar na Gàidhlig ann am foghlam na h-Alba aig Sgoil Foghlaim agus Spòrs Taigh Mhoireibh.

Coimhearsnachd aig cridhe Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid 2024

Bidh Òraid Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid a’ tilleadh am-bliadhna, le Fèill Chuimhneachaidh Iain MhicLeòid, sreath de thachartasan a’ comharrachadh cànan, coimhearsnachd agus cultar na Gàidhlig ann an Dùn Èideann.

Fàilte bho Chomann nan Oileanach

Bristo Square, Welcome Week
Cho luath 's a thig thu dhan Oilthigh, bidh thu nad bhall de Chomann nan Oileanach (EUSA) le cothrom air an uiread de sheirbheisean is ghoireasan aca.

Òr do Oileanach Oilthigh Dhùn Èideann aig Co-fharpais Seann Nòis na Fèise Pan Cheilteach

Main stage at the International Pan Celtic Festival with harp in foreground
Thug Alice Nic a' Mhaoilein à Leòdhas a' chrùn dhachaigh às dèidh a coileanadh aig an Fhèis Pan Cheilteach Eadar-nàiseanta bliadhnail ann an Ceatharlach, Èirinn.