Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Naidheachdan

Naidheachdan is tachartasan Gàidhlig bho choimhearsnachd an Oilthigh.

Fàilte bho Chomann nan Oileanach

Bristo Square, Welcome Week
Cho luath 's a thig thu dhan Oilthigh, bidh thu nad bhall de Chomann nan Oileanach (EUSA) le cothrom air an uiread de sheirbheisean is ghoireasan aca.

Òr do Oileanach Oilthigh Dhùn Èideann aig Co-fharpais Seann Nòis na Fèise Pan Cheilteach

Main stage at the International Pan Celtic Festival with harp in foreground
Thug Alice Nic a' Mhaoilein à Leòdhas a' chrùn dhachaigh às dèidh a coileanadh aig an Fhèis Pan Cheilteach Eadar-nàiseanta bliadhnail ann an Ceatharlach, Èirinn.