Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Oifigear na Gàidhlig

Tha an t-Oilthigh air Oifigear Gàidhlig fhastadh airson a’ chiad turas. Bidh an t-oifigear deatamach ann an lìbhrigeadh Plana Gàidhlig an Oilthigh.

Dh’fhastaich an t-Oilthigh Oifigear Gàidhlig airson a’ chiad turas anns a’ Ghearran 2013. Bidh an t-oifigear a’ brosnachadh iomairtean agus tachartasan ceangailte ris a’ Ghàidhlig agus a’ togail aire mun Ghàidhlig agus mu chultar na Gàidhlig air feadh an Oilthigh, agus bidh an t-oifigear a’ cur an gnìomh gealltanasan Plana Gàidhlig an Oilthigh.

Chaidh an dreuchd seo a stèidheachadh mar phàirt de Phlana Gàidhlig an Oilthigh. 

 

Isla Parker

Oifigear na Gàidhlig

  • Oilthigh Dhùn Èideann

Contact details

Address

Street

5 Forrest Hill

City
Dùn Èideann
Post Code
EH1 2QL

Related Links