Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Cothroman Ionnsachaidh

A bheil sibh airson barrachd Gàidhlig ionnsachadh? Seo agaibh cothroman bhon Oilthigh.

Cùrsaichean Gàidhlig

Paterson's Land.
Tha diofar chùrsaichean Gàidhlig rin lorg aig an Oilthigh airson muinntir na coimhearsnachd cho math ri oileanaich agus luchd-obrach an Oilthigh.

Faigh a-mach mun Ghàidhlig

Students chatting in front of the National Gallery.
Tha cothroman aig an Oilthigh airson faighinn a-mach mu chànan is cultar na Gàidhlig.