Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

An Comann Ceilteach

Chaidh An Comann Ceilteach a stèidheachadh o chionn barrachd air 180 bliadhna - aon de na comainn as sìne san Oilthigh. Bidh An Comann a' brosnachadh na Gàidhlig aig an Oilthigh agus anns a' bhaile.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mun chomann air an làrach-lìn aca. A-measg gnìomhan eile, bidh An Comann a' cuir Dannsa Bhliadhnail air dòigh gach bliadhna (mar a bhiodh dùil!). Seo a' chèilidh as sìne ann an Dùn Èideann. Tha An Dannsa Bliadhnail agus ballrachd a' Chomainn fosgailte don a h-uile duine.

 

Highland Society 180th Anniversary Ceilidh