Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

An Comann Ceilteach

Air a stèidheachadh o chionn barrachd air 180 bliadhna, 's e aon dhe na comainn as sine san Oilthigh a th' anns a' Chomann Cheilteach. Bidh An Comann a' brosnachadh na Gàidhlig aig an Oilthigh agus anns a' bhaile mhòr.

Am measg gnìomhan eile, bidh An Comann a' cuir Dannsa Bhliadhnail air dòigh gach bliadhna (mar a bhiodh dùil!). Seo a' chèilidh as sìne ann an Dùn Èideann. Tha An Dannsa Bliadhnail agus ballrachd a' Chomainn fosgailte don a h-uile duine. Gheibhear barrachd fiosrachaidh mun chomann air an làrach-lìn aig Comann nan Oileanach (EUSA).

An Comann Ceilteach air làrach-lìn EUSA

 

Highland Society 180th Anniversary Ceilidh