Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Tachartasan

Thèid grunn thachartasan co-cheangailte ris a' Ghàidhlig do dh'oileanaich, don luchd-obrach agus don phoball a chumail rè na bliadhna, a' gabhail a-steach bhùitean-obrach, cearcaill còmhraich is cèilidhean.

Tachartasan san Àm ri Teachd