Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Dùn Èideann nan Gàidheal

Tha an t-Oilthigh, ann an compàirteachas le buidhnean eile ann an Dùn Èideann, air bileag mun Ghàidhlig ann an Dùn Èideann a chruthachadh le taic bho Bhòrd na Gàidhlig.

Gaelic in Edinburgh leaflet cover

Tha an t-Oilthigh, ann an compàirteachas le buidhnean eile ann an Dùn Èideann, air bileag mun Ghàidhlig ann an Dùn Èideann a chruthachadh le taic bho Bhòrd na Gàidhlig. Chaidh a' bhileag seo a sgaoileadh air feadh Dhùn Èideann tràth ann an 2018. Gheibhear dreachd eileagtronaigeach aig a' cheangal gu h-ìosal.

Nam bu toil leat lethbhreac pàipear, leig fios gu bria.mason @ ed.ac.uk.

 

Read this page in English.