Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Dùn Èideann nan Gàidheal

Ann am bileag Dùn Èideann nan Gàidheal, tha fiosrachadh mu eachdraidh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann cho math ri fios mu bhuidhnean Gàidhlig sa bhaile.

Tha Oilthigh Dhùn Èideann air a' bhileag seo a leasachadh is a sgaoileadh le taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig agus ann an co-obrachadh le Iomairt Dhùn Èideann agus iomadh buidheann eile ann an Dùn Èideann. Tha a' bhileag ri fhaighinn mar PDF gu h-ìosal. 

Bileag Dùn Èideann nan Gàidheal

Gaelic in Edinburgh leaflet cover
Tha fiosrachadh mu eachdraidh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann anns a' bhileig seo, cho math ri fios mu bhuidhnean Gàidhlig sa bhaile.