Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Cearcall Còmhraidh

Bidh Cearcall Còmhraidh an Oilthigh a' coinneachadh gach seachdain tro àm teirm, a' toirt cothrom do luchd-labhairt na Gàidhlig an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an àite spòrsail is neo-fhoirmeil.

Gaelic Conversation Circle

 

Tha fàilte ro luchd na Gàidhlig aig gach ìre dhan Chearcall Còmhraidh aig an Oilthigh. Tha na tachartasan seo fosgailte do dh'oileanaich, luchd-obrach is muinntir na coimhearsnachd. 

 

Cearcall Còmhraidh 

Gach Diardaoin 1300-1400 (air loidhne)

 

Cofaidh is Cabadaich 

127 Sràid Nicolson, Dùn Èideann 

Bidh sinn a' coinneachadh ann an 2024 air na làithean a leanas: 

  • 6 An t-Ògmhios 
  • 20 An t-Ògmhios

Dòchas gum faic sinn ann sibh!

Ann an co-bhonn ri Capital Gaelic. 

Capital Gaelic air Facebook

 

Cuir fios gu Oifigear na Gàidhlig nam bu thoil leat tighinn dha na coinneamhan air loidhne, no ma tha ceistean agad.

Cuir fios

 

Read this page in English.