Plana na Gàidhlig

Plana na Gàidhlig

Tha Plana Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann 2013-2018 ag amas air inbhe na Gàidhlig a thogail aig an Oilthigh agus cothroman a chruthachadh gus Gàidhlig a chleachdadh.

Plana an Oilthigh

Gaelic Language Plans
Anns a’ Ghiblean 2011 dh’iarr Bòrd na Gàidhlig oirnn Plana Gàidhlig a dheasachadh. Is e Bòrd na Gàidhlig a’ bhuidheann phoblach airson piseach a thoirt air cor na Gàidhlig agus inbhe na cànain ann an Alba.

Buidheann-ghnìomha

Bilingual sign outside Old College
Bidh a' Bhuidheann-ghnìomha a' sgrudadh agus ag ath-bhreithneachadh air Plana Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann. Tha a’ Bhuidheann-ghnìomha cunntachail don Phrìomh Bhuidhinn-stiùiridh airson Plana Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann a leasachadh agus a chur an gnìomh.

Ceisteachan

Students working toward the Edinburgh Award (Gaelic Outreach)
Fhuair an t-Oilthigh pàirt-maoineachais bho Bhòrd na Gàidhlig airson ceisteachan a chur don luchd-obrach agus na h-oileanaich uile.

Co-chomhairle phoblach

Students working toward the Edinburgh Award (Gaelic Outreach)
Rinn an t-Oilthigh co-chomhairle phoblach a lean sia seachdainean air a’ Phlana Ghàidhlig aige anns an Òg-mhìos agus san Iuchar 2012.