Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Faigh a-mach mun Ghàidhlig

Tha cothroman aig an Oilthigh airson faighinn a-mach mu chànan is cultar na Gàidhlig.

Seiseanan mu Cànan 's Cultar na Gàidhlig

Students and staff at a Gaelic Language and Culture Taster
Bidh na seiseanan seo a’ dèiligeadh ri caochladh chuspairean a thaobh na Gàidhlig, a h-eachdraidh agus a h-àite ann an Alba, agus a dìleab ’s a cultar.

Bileag: Dùn Èideann nan Gàidheal

Gaelic in Edinburgh leaflet cover
Tha Oilthigh Dhùn Èideann air a’ bhileag seo a leasachadh agus a sgaoileadh le taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig agus ann an co-obrachadh le Iomairt Dhùn Èideann agus iomadh buidheann eile ann an Dùn Èideann. Tha fiosrachadh mu eachdraidh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann na cois, cho math ri fios mu bhuidhnean Gàidhlig sa bhaile.