Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Ionad airson Ionnsachaidh Fosgailte

Tha an t-Ionad airson Ionnsachaidh Fosgailte a' tabhann cùrsaichean oidhche ann an Gàidhlig do mhuinntir na coimhearsnachd.

Tha barrachd fiosrachaidh mu na cùrsaichean air làrach-lìn an Ionad airson Ionnsachaidh Fosgailte.