Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann

Blasad Gàidhlig

Tha sinn a’ ruith grunn chlasaichean ‘blasad Gàidhlig’ ann an com-pàirt leis an Oifis Foghlam Fad-bheatha agus Comann Oileanach Oilthigh Dhùn Èideann.

Students listening in a seminar class

Bidh Ionad an Ionnsachaidh Fhosgailte a' tabhann cùrsaichean Gàidhlig do dh'oileanaich agus luchd-obrach. Airson barrachd fiosrachaidh, cuiribh fios thuca.

Ionad an Ionnsachaidh Fhosgailte