Plana na Gàidhlig

Cothroman Ionnsachaidh

A bheil sibh airson barrachd Gàidhlig ionnsachadh? Seo agaibh cothroman bhon Oilthigh.

Seiseanan mu Cànan 's Cultar na Gàidhlig

Students and staff at a Gaelic Language and Culture Taster
Bidh na seiseanan seo a’ dèiligeadh ri caochladh chuspairean a thaobh na Gàidhlig, a h-eachdraidh agus a h-àite ann an Alba, agus a dìleab ’s a cultar.

Blasad Gàidhlig

Tha sinn a’ ruith grunn chlasaichean ‘blasad Gàidhlig’ ann an com-pàirt leis an Oifis Foghlam Fad-bheatha agus Comann Oileanach Oilthigh Dhùn Èideann.