Plana na Gàidhlig

Gnìomhan Gàidhlig

Gheibhear an-seo fiosrachadh mu ghnìomhan Gàidhlig an Oilthigh.

Bileag: Dùn Èideann nan Gàidheal

Gaelic in Edinburgh leaflet cover
Tha Oilthigh Dhùn Èideann air a’ bhileag seo a leasachadh agus a sgaoileadh le taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig agus ann an co-obrachadh le Iomairt Dhùn Èideann agus iomadh buidheann eile ann an Dùn Èideann. Tha fiosrachadh mu eachdraidh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann na cois, cho math ri fios mu bhuidhnean Gàidhlig sa bhaile.

Co-chomhairle mu Sheòmar Gàidhlig

Busy Gaelic Cafe during the Edinburgh Gaelic Festival 2017
Chuir an t-Oilthigh co-chomhairle air dòigh mu sheòmar Gàidhlig a stèidheachadh aig an Oilthigh anns an Dàmhair 2014.

Oifigear na Gàidhlig

Community members at the Edinburgh Gaelic Festival Gaelic Fair 2016
Tha an t-Oilthigh air Oifigear Gàidhlig fhastadh airson a’ chiad turas. Bidh an t-oifigear deatamach ann an lìbhrigeadh Plana Gàidhlig an Oilthigh.

Duais Ghàidhlig Dhùn Èideann

Edinburgh Award (Gaelic Outreach) Students 2016
Tha Duais Dhùn Èideann a’ toirt cothrom do dh’oileanaich an sgilean a leasachadh fhad ’s a tha iad ag obair gus Gàidhlig a bhrosnachadh aig an Oilthigh agus anns a’ bhaile. Cuiridh e taic ri oileanaich gus barrachd luach fhaighinn às na gnìomhan seo agus aire fhaighinn airson an cuid obrach.

Sgeama Taic-airgid Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann

University Highland Society Students at a flash ceilidh outside 50 George Square
Tha Oilthigh Dhùn Èideann a’ toirt taic-airgid seachad tron sgeama seo gus taic a thoirt do dh’oileanaich an Oilthigh a tha airson amasan Plana Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann 2013-18 a choileanadh: inbhe na Gàidhlig a thogail aig an Oilthigh agus cothroman practaigeach a chruthachadh far an tèid a cleachdadh.