Mar deidhinn fhèin

Airson tuilleadh fiosrachaidh air Plana Gàidhlig an Oilthigh, faicibh na ceangalan gu h-ìseal, no cuiribh fios air Bria Mason, Rùnaire na Buidhne-gnìomha.

Close-up view of a woman using a compter keyboard and mouse

Na Meadhanan Sòisealta

Blog

  • Bria Mason
  • Oifigear na Gàidhlig
  • Oilthigh Dhùn Èideann
  • 27 Cearnag Sheòrais
  • Edinburgh
  • EH8 9LD
  • Work: 0131 650 3059
Email:

Airson tuilleadh fiosrachaidh air obair Bòrd na Gàidhlig, tadhailibh air an làraich-lìn aca.

Related links

Accessibility menu