Plana na Gàidhlig
University Plan

Plana an Oilthigh

Fiosrachadh air Plana Gàidhlig an Oilthigh agus dè a chaidh a chur ann.

Events

Tachartasan

Thèid grunn thachartasan co-cheangailte ris a' Ghàidhlig do dh'oileanaich, don luchd-obrach agus don phoball a chumail rè na bliadhna.

Sgeama Taic-airgid Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann

Tha Sgeama Taic-airgid Gàidhlig a' toirt taic do ghnìomhan a choileanas amasan Plana Gàidhlig an Oilthigh 2013-18.

Mar dheidhinn fhèin

Ag iarraidh tuilleadh fhaighinn a-mach? Faighibh an cuairt-litir againn no leanaibh sinn air na meadhanan sòisealta.