Chuir an t-Oilthigh Plana Gàidhlig gu Bòrd na Gàidhlig san Lùnastal 2012. Tha am Plana ag amas air aire a thogail mun Ghàidhlig san Oilthigh agus cothroman practaigeach a chruthachadh airson gun tèid a cleachdadh.

Old College

Plana an Oilthigh

Fiosrachadh air Plana Gàidhlig an Oilthigh agus dè a chaidh a chur ann.

Plana an Oilthigh

Staff and students in the Informatics Forum

Tachartasan

Thèid grunn thachartasan co-cheangailte ris a' Ghàidhlig do dh'oileanaich, don luchd-obrach agus don phoball a chumail rè na bliadhna.

Tachartasan

Students talking on spiral stairs in Informatics Forum

Sgeama Taic-airgid Gàidhlig Oilthigh Dhùn Èideann

Tha Sgeama Taic-airgid Gàidhlig a' toirt taic do ghnìomhan a choileanas amasan Plana Gàidhlig an Oilthigh 2013-18.

Sgeama Taic-airgid Gàidhlig

Computer keys image

Mur dheidhinn fhèin

Ag iarraidh tuilleadh fhaighinn a-mach? Faighibh an cuairt-litir againn no leanaibh sinn air na meadhanan sòisealta.

Mur dheidhinn fhèin


Accessibility menu